Zwrot VAT w ciągu 25 dni tylko dla wybranych od 2017 roku

Od 2017 roku wystąpią zaostrzenia w ubieganiu się o zwrot VAT w ciągu 25 dni, aby go otrzymać będzie trzeba spełnić poniższe warunki:


1. Należności z faktur zakupowych mają być zapłacone w całości za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej (i to zgłoszonych w urzędzie skarbowym w zgłoszeniu identyfikacyjnym), dodatkowo podatnik będzie musiał przedstawić w urzędzie skarbowym dokumenty potwierdzające zapłatę za faktury.

2. Łączna wartość faktur innych, niż wymienionych w punkcie pierwszym, nie będzie mogła przekraczać limitu 15 000 zł. Do tych płatności również wystąpi konieczność przedstawienia dowodów potwierdzających zapłatę (gotówka, kompensata).

3. O zwrot w ciągu 25 dni ubiegać będą się mogli podatnicy, którzy byli zarejestrowani do VAT przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy poprzedzających  okres, w rozliczeniu za który zamierzają złożyć wniosek o  zwrot VAT w przyspieszonym terminie i za wszystkie te okresy składali deklaracje podatkowe.

W celu ułatwienia w potwierdzeniu przez podatnika zapłaconych faktur oraz w sprawdzeniu tego przez urzędników, ograniczono się do obowiązku zapłaty faktur, z których podatek naliczony został wykazany w deklaracji za dany okres.  Dodatkowo wyeliminowano możliwość otrzymania zwrotu VAT w ciągu 25 dnijeżeli kwota podatku z przeniesienia z poprzedniej deklaracji będzie większa niż 3 000 zł.

Oznacza to, że jeżeli kwota do przeniesienia z poprzedniej deklaracji przekroczy 3000 zł, zwrot VAT w terminie przyspieszonym  nie będzie możliwy. Z prawa do niego nie będzie mógł skorzystać ten, kto zapłaci gotówką oraz w drodze kompensaty więcej, niż 15 000 zł, bądź dopiero co rozpoczął rozliczanie VAT-u (czyli np. nowe firmy przez pierwszy rok swojej działalności).