Kalendarz podatnika

Biuro Rachunkowe Simply Tax przygotowało dla Państwa kalendarz podatnika. Na tej stronie mogą Państwo sprawdzić ważne terminy związane z płatnościami podatków, składek do ZUS-u oraz terminy składania deklaracji podatkowych i informacji podsumowujących.
5 dzień miesiąca


 • Termin zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych opłacanych przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze.


7 dzień miesiąca


 • Termin zapłaty podatku w formie karty podatkowej.

 • Termin zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Termin zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych pobranego od wypłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z tytułu udziału w zyskach.


10 dzień miesiąca


 • Termin zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy oraz fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych od osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie.

 • Termin składania deklaracji INTRASTAT.


15 dzień miesiąca


 • Termin zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych od pozostałych płatników.

 • Termin składania informacji podsumowującej VAT-UE (w formie papierowej).

 • Termin zapłaty zaliczki na podatek od nieruchomości i podatek leśny od osób prawnych i jednostek niemających osobowości prawnej.

 • Termin zapłaty raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego i rolnego (dla osób fizycznych).

 • Termin zapłaty raty podatku rolnego (dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej).


20 dzień miesiąca


 • Termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy od pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz z tytułu umów zlecenia i o dzieło.

 • Termin zapłaty ryczałtów ustawowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

 • Termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodów osiągniętych z działalności gospodarczej oraz z umów najmu i dzierżawy.

 • Termin zapłaty zaliczki na liniowy podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodów osiągniętych z działalności gospodarczej.

 • Termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy od dochodów zagranicznych (ze stosunku pracy oraz z emerytur i rent) oraz innych dochodów uzyskiwanych bez pośrednictwa płatnika.

 • Termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych.

 • Termin zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób fizycznych.

 • Termin zapłaty składki na PFRON.


25 dzień miesiąca


 • Termin składania deklaracji i zapłaty podatku VAT (VAT-7, VAT-7K, VAT-8, VAT-12).

 • Termin składania informacji podsumowującej VAT-UE (w formie elektronicznej).

 • Termin składania deklaracji i zapłaty podatku akcyzowego (AKC-4).


30 dzień miesiąca


 • Termin wpłaty podatku VAT od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu (VAT-11).


Zamknięcie roku podatkowego