Zamknięcie roku

Jakie obowiązki formalne nakłada na przedsiębiorców ustawa o rachunkowości, ustawa o PIT, ustawa o CIT  w związku z zamknięciem roku obrotowego/podatkowego?

Roczne zeznanie podatkowe

 • Do 31 stycznia przesłanie rocznej deklaracji PIT-4R.

 • Do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym sporządzenie informacji PIT-11 dla podatników, którym nie dokonuje się rocznego obliczenia podatku o uzyskanych przez podatnika dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w roku poprzednim i doręczenie urzędowi skarbowemu właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika. W przypadku podatnika podlegającego ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu – urzędowi skarbowemu właściwemu w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

 • Do 28 lutego roku następującego po roku podatkowym, przekazanie podatnikowi PIT-11.

 • Do 31 marca roku następującego po roku podatkowym, przedsiębiorcy posiadający osobowość prawna sporządzają CIT-8 (podatek dochodowy od osób prawnych).

   

 • Do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, przedsiębiorcy rozliczający się na podstawie podatku zryczałtowanego, na formularz PIT-28, składają zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wartości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

   

 • Do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na zasadach ogólnych i podatku liniowym, na formularzu PIT-36, PIT-36L, składają zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (lub poniesionej straty) w roku podatkowym. W tym też terminie należy również wpłacić, o ile to wynika ze złożonego zeznania, różnicę między podatkiem należnym, a sumą przekazanych na konto Urzędu Skarbowego zaliczek należnych za dany rok.

   

Sprawozdanie finansowe

 • Podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS, składają sprawozdanie finansowe elektronicznie do Krajowego Rejestru Sądowego.

 • Pozostali podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych oraz osób prawnych, wysyłają elektronicznie sprawozdanie do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

 • Udostępnienie rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności jednostki wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta (jeżeli podlegało ono badaniu):

  a) wspólnikom – w spółce z o.o.

  b) akcjonariuszom – w spółce akcyjnej

  c) członkom – w spółdzielni, w towarzystwie ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwie reasekuracji wzajemnej.

  Spółka akcyjna udostępnia ponadto akcjonariuszom sprawozdania rady nadzorczej i komisji rewizyjnej

  • Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający – w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego, tj. nie później niż do 30 czerwca .

  • Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych – najpóźniej w ciągu 15 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy, nie później niż do 15 lipca

  • Złożenie w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) rocznego sprawozdania finansowego wraz z innymi dokumentami – obowiązek ten dotyczy jednostek podlegających rejestracji w KRS – W ciągu 15 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy, nie później niż do 15 lipca

  • Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie określonym w art. 53 ust. 1, to należy je złożyć w rejestrze sądowym w ciągu 15 dni po tym terminie , a także 15 dni po jego zatwierdzeniu (art. 69 ust. 2).

  • Złożenie sprawozdania finansowego wraz z innymi wymaganymi dokumentami do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski B”, a w przypadku spółdzielni w „Monitorze Spółdzielczym” – obowiązek ten dotyczy jednostek, których roczne sprawozdanie finansowe podlegało obowiązkowemu badaniu przez uprawniony podmiot – w ciągu 15 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy, tj. najpóźniej 15 lipca

Click here to add your own text