Zamknięcie roku podatkowego

Jakie obowiązki formalne nakłada na przedsiębiorców ustawa o rachunkowości, podatku dochodowym od osób prawnych, podatku dochodowym od osób fizycznych, zryczałtowanym podatku dochodowym w związku z zamknięciem roku podatkowego?Roczne zeznania podatkowe


 • Do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym, przedsiębiorcy rozliczający się na podstawie podatku zryczałtowanego, na formularz PIT-28, składają zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wartości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

 • Do 31 stycznia przesłanie rocznej deklaracji PIT-4R.

 • Do 31 stycznia po upływie roku podatkowego, firmy rozliczające się za pomocą karty podatkowej składają deklarację PIT-16A.

 • Do końca lutego roku następującego po roku podatkowym sporządzenie informacji PIT-11 dla podatników, którym nie dokonuje się rocznego obliczenia podatku o uzyskanych przez podatnika dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w roku poprzednim i doręczenie podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika. W przypadku podatnika podlegającego ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu – urzędowi skarbowemu właściwemu w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

 • Do 31 marca roku następującego po roku podatkowym, przedsiębiorcy posiadający osobowość prawna sporządzają CIT-8 (podatek dochodowy od osób prawnych).

 • Do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na zasadach ogólnych, na formularzu PIT-36, składają zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (lub poniesionej straty) w roku podatkowym. W tym też terminie należy również wpłacić, o ile to wynika ze złożonego zeznania, różnicę między podatkiem należnym, a sumą przekazanych na konto Urzędu Skarbowego zaliczek należnych za dany rok.


Sprawozdanie Finansowe


 • Udostępnienie rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności jednostki wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta (jeżeli podlegało ono badaniu),

  • wspólnikom – w spółce z o.o.
  • akcjonariuszom – w spółce akcyjnej,
  • członkom – w spółdzielni, w towarzystwie ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwie reasekuracji wzajemnej.

  Spółka akcyjna udostępnia ponadto akcjonariuszom sprawozdania rady nadzorczej i komisji rewizyjnej.

 • Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający – w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego, tj. nie później niż do 30 czerwca.

 • Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych – najpóźniej w ciągu 15 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy, nie później niż do 15 lipca.

 • Złożenie w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) rocznego sprawozdania finansowego wraz z innymi dokumentami – obowiązek ten dotyczy jednostek podlegających rejestracji w KRS – W ciągu 15 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy, nie później niż do 15 lipca.

 • Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie określonym w art. 53 ust. 1, to należy je złożyć w rejestrze sądowym w ciągu 15 dni po tym terminie (tj. nie później niż do 15 lipca), a także 15 dni po jego zatwierdzeniu (art. 69 ust. 2).

 • Złożenie sprawozdania finansowego wraz z innymi wymaganymi dokumentami do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski B”, a w przypadku spółdzielni w „Monitorze Spółdzielczym” – obowiązek ten dotyczy jednostek, których roczne sprawozdanie finansowe podlegało obowiązkowemu badaniu przez uprawniony podmiot – w ciągu 15 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy, tj. najpóźniej 15 lipca.


Złożenie sprawozdania w urzędzie skarbowym


 • Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący księgi rachunkowe dołączają sprawozdanie finansowe do zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, składanego urzędom skarbowym w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (art. 45 ust. 5 ustawy o pdof).

 • Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych przekazują do urzędu skarbowego roczne sprawozdanie finansowe w ciągu 10 dni od daty jego zatwierdzenia. Podatnicy, których sprawozdanie finansowe podlegało obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta, wraz ze sprawozdaniem przekazują także opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Spółki dołączają do tych dokumentów także odpis uchwały zgromadzenia wspólników zatwierdzającej sprawozdanie finansowe. Wynika to z art. 27 ust. 2 ustawy o pdop.