Tarcza antykryzysowa 3.0 – zwolnienie z ZUS

Zgodnie z Tarczą Antykryzysową 3.0 jeżeli korzystają Państwo z ulgi na start albo osiągają wyższy przychód niż 15 681 zł, ale dochód (przychód minus koszty) nie przekracza 7 000 zł w pierwszym miesiącu, za który wnioskuje się o zwolnienie, to można skorzystać ze zwolnienia ze składek ZUS za kwiecień i maj, nawet jeżeli zostały już opłacone. Aby odzyskać nadpłacone składki należy złożyć wniosek o ich zwrot, najpóźniej przed upływem terminu opłacania składek za czerwiec. Wniosek ten można złożyć elektronicznie przez PUE ZUS (wniosek EZS-P) lub złożyć w postaci papierowej wysyłając pocztą listem poleconym lub osobiście w placówce ZUS (najlepiej otrzymując potwierdzenie jego złożenia).

Tarcza antykryzysowa 2.0

 1. Zwolnienie ze składek ZUS za 03,04,05/2020, w wysokości 50 % dla firm zgłaszających do ubezpieczeń społecznych mniej niż 50 osób ( w tarczy antykryzysowej 1 było zwolnienie tylko dla mikroprzedsiębiorstw zgłaszających poniżej 10 osób – to zwolnienie nadal obowiązuje i zwolnienie obejmuje 100 % składek).Zwolnieniu podlegają tylko składki nieopłacone. Wyjątek stanowią składki za marzec, które mogły być opłacone przed wejściem w życie tarczy antykryzysowej 20 (dotyczy zwolnienie ze składek w 50 % dla firm zgłaszających do ubezpieczeń od 10 do 49 osób).  Wniosek o zwolnienie z ZUS należy złożyć najpóźniej do 30.06.2020 elektronicznie, za pośrednictwem poczty lub w placówce ZUS (w tym przypadku nie będą Państwo mieli żadnego potwierdzenia, że dokument został złożony).Uwaga (informacja ze strony ZUS):
  Ze zwolnienia z opłacania składek nie skorzystają płatnicy, którzy korzystają z Ulgi na start. Przepisy Tarczy Antykryzysowej wskazują, że ze zwolnienia mogą skorzystać osoby prowadzące pozarolniczą działalność, które opłacają składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w art. 8 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Osoby zwolnione przez 6 miesięcy z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne (czyli korzystające z tzw. ulgi na start) zgodnie z art. 8 ust. 6 pkt 1 nie są uznawane za osoby prowadzące pozarolniczą działalność w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.Ze zwolnienia z opłacania składek mogą skorzystać płatnicy, którzy korzystają z ulg w ramach Małego ZUS plus (MDG +).
  W tarczy antykryzysowej 20 pojawił się przepis, że ze zwolnienia z ZUS mogą skorzystać również firmy, które zostały założone od 01.02.2020 do 31.03.2020 (pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków).
 2. Świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (zlecenie, o dzieło) – zostało wydłużone i można je otrzymać 3 razy. Jednakże kolejne świadczenie można otrzymać po raz kolejny, nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty wcześniej przyznanego świadczenia postojowego. Dodatkowym warunkiem będzie złożenie oświadczenia, że sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie uległa poprawie. Zmianie uległ warunek dotyczący terminu zawarcia umowy i obecnie umowa musi być zawarta przed 1 kwietnia 2020 (wcześniej było przed 1 lutym 2020). Nowe wnioski będą dostępne na stronach ZUS dopiero w maju.
 3. Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą – ze świadczenia postojowego mogą korzystać przedsiębiorcy jak również osoby korzystające z Ulgi na Start czy Małego ZUS-u Plus. Postojowe dla przedsiębiorców również zostało wydłużone i można je otrzymać 3 razy. Jednakże kolejne świadczenie można otrzymać po raz kolejny, nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty wcześniej przyznanego świadczenia postojowego. Dodatkowym warunkiem będzie złożenie oświadczenia, że sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie uległa poprawie. Warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku był niższy o co najmniej 15 % w stosunku do poprzedniego miesiąca.
 4. Pożyczka do 5 000 zł – na pokrycie bieżących kosztów prowadzonej działalności (podatków, kosztów najmu lokalu itp). W pierwszej tarczy antykryzysowej występował warunek utrzymania zatrudnienia na tym samym poziomie co w dniu 29.02.2020, obecnie warunek ten został zniesiony i zastąpiony utrzymaniem firmy przez 3 miesiące od dnia udzielenia pożyczki. Jeżeli ten warunek zostanie spełniony można wnioskować o jej umorzenie. Po zmianie z pożyczki tej mogą skorzystać również podmioty, które nie zatrudnią żadnych pracowników.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy w związku z zamknięciem z powodowy COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły przysługuje rodzicom/opiekunom dzieci, którzy:

 1. opiekują się dzieckiem do lat 8,
 2. są objęci ubezpieczeniem chorobowym.

Aby uzyskać zasiłek wystarczy złożyć stosowne oświadczenie, które jest dostępne na stronach ZUS-u.
Osoby prowadzę działalność gospodarczą składują je bezpośrednio do ZUS. Pracownik/zleceniobiorca składa je do swojego płatnika składek np. pracodawcy, zleceniodawcy.
 

Darowizna

Dodatkowe udogodnienia nie zawarte w tarczy antykryzysowej

 • Minister Finansów podpisał rozporządzenie, które wydłuża termin złożenia CI-8 i zapłatę podatku za 2019 rok do 31.05.2020.
 • W pakiecie rozwiązań tarczy antykryzysowej nie uwzględniono wydłużenia terminu na dokonanie rozliczeń rocznych PIT za 2019 rok. Minister Finansów powiedział, że nie będzie żadnych sankcji, jeżeli ktoś złoży je po terminie do końca maja.
 • Mają zostać wydłużone terminy na sporządzenie i złożenie sprawozdań finansowych za 2019 rok w drodze rozporządzeń. Niestety na chwile obecną nie są znane szczegóły.

Tarcza antykryzysowa

Tarcza Antykryzysowa przewiduje m.in.:

 1. Zwolnienie z opłacania składek ZUS przez 3 miesiące (za marzec, kwiecień i maj) dla mikrofirm ( czyli zatrudnienie wynosi do 9 osób i w ostatnich 2 latach obrachunkowych miała przychód nie większy niż 2 miliony euro).
 2. Zwolnienie z opłacania składek ZUS przez 3 miesiące (za marzec, kwiecień i maj) dla samozatrudnionych z przychodem nie przekraczającym 15 681 zł, który opłaca składki Zus tylko za siebie.
  Uwaga:
  by skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek ZUS, samozatrudniony nie może starać się o jednorazowe świadczenie postojowe. Natomiast mikrofirmy mogą ubiegać się jeszcze o dofinansowanie do wynagrodzeń za czas postoju.
 3. Świadczenie postojowe w wysokości 80 % minimalnego wynagrodzenia czyli 2080 zł, które ma być nieopodatkowane i nieoskładkowane. Świadczenie dotyczy zleceniobiorców oraz samozatrudnionych. Warunkiem otrzymania świadczenia jest to, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekraczała 3 krotności przeciętnego wynagrodzenia czyli 15 681oraz rozpoczęcie działalności lub zawarcie umowy musi nastąpić przed 1 lutego 2020. W przypadku osób samozatrudnionych przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi spaść o co najmniej 15 % w stosunku do miesiąca poprzedniego.
  Ze strony rządowej wynika, że to świadczenie przysługuje również samozatrudnionym, którzy zawiesili działalność po 31 stycznia 2020.
 4. Dofinansowanie zatrudnienia -przysługuje za okres przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu, w przypadku spadku obrotów:
  – nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu 2 kolejnych miesięcy w okresie po 01.01.2020 r., do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego w następstwie wystąpienia COVID 19, lub
  – nie mniej niż o 25 %, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca w okresie po 01.01.2020 r.,  w porównaniu do obrotów z  miesiąca poprzedniego.
  W związku ze spadkiem obrotów, pracownikowi objętym przestojem pracodawca wypłaca wynagrodzenie co najmniej minimalne. Ze środków FGŚP pracodawca otrzyma dofinansowanie do wynagrodzenia w wysokości 50 % minimalnego wynagrodzenia plus składki społeczne od przyznanych świadczeń, czyli 1533,09 zł, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Przedsiębiorca, który obniżył wymiar czasu pracy w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia koronawirusa, może obniżyć wymiar czasu pracy pracownika o 20 proc., nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.
  Przy tak obniżonym wymiarze czasu pracy Fundusz dofinansuje maksymalnie do wysokości 40 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń. tj. 2 452,27 zł.
  Oba świadczenia przysługiwać będą przez łączny okres 3 miesięcy przypadających od dnia złożenia wniosku o wypłatę świadczeń.
  Wnioski będzie można składać elektronicznie, do dyrektorów Wojewódzkich Urzędów Pracy.
 5. Umożliwienie podatnikom CIT i PIT odliczenia straty poniesionej w 2020 roku od dochodu uzyskanego w 2019 roku, pod warunkiem, że przychód będzie niższy o co najmniej 50 %. (a wić będzie trzeba sporządzać korekty rozliczeń rocznych za 2019 rok po zakończeniu 2020 roku).
 6. Przesunięcie terminu płatności podatku PIT-4 od wypłacanych wynagrodzeń w marcu i kwietniu do 1 czerwca 2020.
 7. Przesunięcie obowiązku utworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w średnich przedsiębiorstwach na 1 października 2020 r.
 8. Odroczenie do 13 lipca 2020 r. obowiązku zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy).
 9. Wydłużenie terminu na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na rachunek niezamieszczony w wykazie podatników VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT (z 3-dniowego do 14-dniowego).
 10. Możliwość odroczenia terminu wykonania badań urządzeń technicznych, z zachowaniem możliwości eksploatacji przez maksymalny okres kolejnych 6 miesięcy.
 11. Wydłużenie okresu sporządzania dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej do 31 grudnia 2020 r.

Zawiadomienie o zapłacie na rachunek spoza białej listy

Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów, wystarczy złożyć tylko jedno zawiadomienie na jeden rachunek bankowy danego kontrahenta, który nie widnieje na białej liście, aby móc „bezpiecznie” dokonywać na niego płatności.

Opłata recyklingowa

Opłata recyklingowa pobierana jest za:

 • lekkiej torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości poniżej 50 mikrometrów,
 • pozostałe torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału równiej lub większej niż 50 mikrometrów.

Z opłaty nadal zwolnione są bardzo lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości poniżej 15 mikrometrów, które są wymagane ze względów higienicznych lub oferowane jako podstawowe opakowanie żywności luzem.

Rozliczenie opłaty recyklingowej za 2019 rok trzeba dokonać zgodnie z poprzednio obowiązującymi przepisami do 15 marca 2020. Natomiast za I kwartał 2020 roku do 15.04.2020.

Od 2020 roku rozliczenie opłaty recyklingowej należy dokonywać do 15 dnia miesiąca po upływie kwartału (czyli za I kw. do 15.04.2020, II kw. do 15.07.2020, III kw. do 15.10.2020, IV kw. do 15.01.2021 itd – chyba, że zmienią się przepisy w tym zakresie).

Należy również pamiętać o obowiązku prowadzenia ewidencji liczby nabytych i wydanych lekkich i pozostałych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego w danym roku kalendarzowym (ewidencja obowiązuje od 1.09.2019). Taki rejestr należy prowadzić w formie papierowej lub elektronicznie. Dokumentację należy przechowywać 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego informacja dotyczy.
Do 15 marca 2020 należy złożyć sprawozdanie do Marszałka Województwa, zawierające informację o liczbie nabytych i wydanych toreb z tworzywa sztucznego.

BDO

Obowiązek wpisu do BDO objęte są podmioty, które:
 • wytwarzają odpady i prowadzą ewidencję odpadów,
 • wprowadzając na rynek krajowy produkty w opakowaniach, pojazdy, oleje, smary, opony, baterie bądź akumulatory, a także sprzęt elektroniczny i elektryczny,
 • producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań.
Rejestracja do BDO może być konieczna w przypadku:
 • podatników, którzy prowadzą m.in. salony kosmetyczne, fryzjerskie, firmy świadczące usługi budowlane, zakłady mechaniki pojazdów samochodowych, gabinety stomatologiczne czy zakłady fotograficzne i drukarskie,
 • podatników, którzy prowadzą działalność zajmującą się handlem detalicznym i hurtowym, w których oferuje się torby na zakupy z tworzywa sztucznego, które objęte są opłatą recyklingową.

Podstawa prawna:
Art. 25 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw
Przedsiębiorcy prowadzący w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, o której mowa w art. 40a ustawy zmienianej w art. 7, są obowiązani do złożenia wniosku o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 6 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r. i mogą prowadzić działalność bez posiadania takiego wpisu do dnia jego uzyskania.
Ze zwolnienia przedmiotowego mogą skorzystać przedsiębiorcy, w przypadku niektórych rodzajów odpadów jeżeli nie przekroczą one określonej ilości m.in.

 • odpadkowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17 – do 100 kilogramów rocznie
 • materiały budowlane zawierające gips – do 5 ton rocznie
 • odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów – do 5 ton rocznie
 • elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15
 • baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) – 5 kg
 • inne baterie i akumulatory – 5 kg
 • sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. ścierki) i ubrania robocze – do 100 kilogramów rocznie
 • trociny, wiórki, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir – do 10 ton rocznie
 • szkło – do 5 ton rocznie
 • tworzywa sztuczne – do 5 ton
 • drewno – do 5 ton rocznie.

A więc jeżeli waga wymienionych w rozporządzeniu odpadów nie przekracza określonego limitu to nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów i rejestracji do BDO.
Termin złożenia wniosku o wpis do rejestru upływa 31.12.2019. W ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku, podmiot zostanie wprowadzony do rejestru. Numer BDO należy umieszczać na fakturze oraz na innych dokumentach zewnętrznych związanych z prowadzoną działalnością. Kara za niewywiązanie się z tych czynności wynosi od 5000 zł do 1 000 000 zł.
Do sejmu wpłynął projekt ustawy odraczający wejście w życie w/w przepisów na 2021 rok – jednakże czy tak się stanie na dzień dzisiejszy nie ma odpowiedzi.

vat ustalenie

Rozliczenie roczne PIT-28 – zmiana terminu

Poczynając od rozliczenia za 2019 rok, termin złożenia rozliczenia rocznego PIT-28 upływa z końcem lutego 2020.
Podstawa prawna: art. 21 pkt 2.2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:
„Podatnicy są obowiązani złożyć w urzędzie skarbowym:
zeznanie według ustalonego wzoru o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – w terminie od dnia 15 lutego do końca lutego roku następującego po roku podatkowym; zeznanie złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone w dniu 15 lutego roku następującego po roku podatkowym.”
 

Zmiana formy opodatkowania od 2020 roku

Do 20 dnia miesiąca po miesiącu, w którym uzyskano pierwszy przychód w danym roku, lub jeżeli pierwszy przychód uzyskano w grudniu to do końca danego roku, można zmienić formę opodatkowania. Co w większości przypadków oznacz, że zmianę można dokonać do 20 lutego 2020. W tym celu nałoży złożyć do Urzędu Skarbowego oświadczenie lub dokonać tej zmiany poprzez aktualizację wniosku CEIDG-1.