Strona z aktualnościami

KSef – nowe terminy wejścia w życie.

 • Od 1 lutego 2026 obowiązek wdrożenia KSeF będzie dotyczył największych podmiotów, których wartość sprzedaży w poprzednim roku przekroczyła 200 mln zł.
 • Od 1 kwietnia 2026 obowiązek zdrożenia KSeF będzie dotyczył pozostałych przedsiębiorców.
przydatne linki

Obowiązek przesyłania JPK – CIT i PIT

Obowiązek przesyłania JPK w podatku CIT ma wystąpić:

 • za 2025 rok (czyli składany do 31.03.2023) dla podatników CIT, których przychody za poprzedni rok przekroczyły 50 mln euro oraz podatkowych grup kapitałowych.
 • za 2026 rok (czyli składany do 31.03.2027) dla pozostałych  podatników CIT, będącymi jednocześnie podatnikami VAT.
 • za 2027 rok (czyli składany do 31.03.2028) dla pozostałych podatników CIT (nie będącymi VAT-owcami).

 

Obowiązek przesyłania JPK w podatku PIT ma wystąpić:

 • za 2026 rok (czyli składany do 30.04.2027) dla podatników PIT, będącymi jednocześnie podatnikami VAT.
 • za 2027 rok (czyli składane do 30.04.2028) dla pozostałych podatników PIT (nie będącymi VAT-owcami).

Koniec „zerowej” stawki VAT na artykuły spożywcze.

Ministerstwo Finansów podjęło decyzję o nieprzedłużaniu zerowej stawki VAT na artykuły spożywcze. W związku z powyższym od 01.04.2024 należy stosować  prawidłowe stawki VAT na produkty spożywcze, do których miało zastosowanie obniżenie stawek.

Składka zdrowotna – limit odliczenia w koszty przy podatku liniowym.

W 2024 roku można odliczyć od dochodu lub zaliczyć w ciężar kosztów podatkowych, zapłacona składkę zdrowotną za przedsiębiorcę i osobę współpracującą, do limitu 11 600,00 zł. Limit ten dotyczy podatników, którzy rozliczają się w swojej działalności na podatku liniowym.

Księgowanie składek ZUS z części pracodawcy.

W 2023 roku zmianie uległy przepisu w zakresie zaliczania do kosztów podatkowych składek ZUS finansowanych z części pracodawcy.

Do końca 2022 roku składki finansowane przez pracodawcę były zaliczane w koszty podatkowe w dacie ich zapłaty, chyba że były płacone z miesięcznym wyprzedzeniem, to wtedy były kosztem miesiąca, którego dotyczyły.

Przykład:  Wynagrodzenie za 12/2021 zostało wypłacone do 10.01.2022, ZUS został opłacony w terminie do 15.02.2022 (dotyczy np. sp. o. o) – w naszym przypadku do kosztów składki finansowane z części pracodawcy zaliczało się dopiero w 02/2022.  Gdyby ZUS został opłacony do  15.01.2022 to składki zostałyby zaliczone do kosztów 12/2021.

Od 2023 roku składki z części finansowanej przez pracodawcę są kosztem miesiąca, którego dotyczyło wynagrodzenie, pod warunkiem ich opłacenia w terminie. Jeżeli zostały zapłacone po terminie, to stają się kosztem w momencie zapłaty.

Przykład: Wynagrodzenie za 12/2023 zostało wypłacone do 10.01.2024, ZUS został opłacony w terminie do 15.02.2024 (dotyczy np. sp. o. o) – w naszym przypadku do kosztów składki finansowane z części pracodawcy zalicza się w 12/2023.  Gdyby ZUS został opłacony po  15.02.2024 to składki zostałyby zaliczone do kosztów w momencie zapłaty.

Niezbędnik podatnika

KSeF – zmiana terminu obowiązywania.

W dniu dzisiejszym Minister Finansów poinformował, że w 2024 roku KSeF nie będzie obowiązkowy.

System zostanie wprowadzony tak szybko jak to możliwe. O  dacie jego wprowadzenia  dowiemy się po przeprowadzeniu audytu systemu, jednakże nie będzie to 2024 rok.

Zmiana formy opodatkowania.

Do 20 lutego 2024 (do 20 dnia miesiąca po miesiącu, w którym uzyskano pierwszy przychód w danym roku, lub jeżeli pierwszy przychód uzyskano w grudniu to do końca danego roku) można zmienić formę opodatkowania.

W skrócie:

Podatek liniowy:

 • podatek oblicza się w wysokości 19 % od dochodu (przychody – koszty)
 • opodatkowanie przedsiębiorcy podatkiem liniowym pozbawia go prawa do rozliczenia wspólnego z małżonkiem
 • ograniczona możliwość korzystania z ulg
 • podatek liniowy nie daje prawa do stosowania kwoty wolnej od podatku
 • składka zdrowotna 4,9 % dochodu uzyskanego w poprzednim miesiącu ( możliwość odliczenia składki zdrowotnej w kosztach do limitu ustalanego co roku przez MF)

Zasady ogólne:

 • możliwość rozliczania się wspólnie z małżonkiem
 • prawo do wszystkich ulg i odliczeń (np. ulga prorodzinna, odliczanie składek społecznych)
 • składka zdrowotna 9% od dochodu uzyskanego w poprzednim miesiącu (brak możliwości odliczenia)
 • sposób obliczenia podatku przedstawiony jest poniżej:

Skala podatkowa w 2024 r.

Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi
ponad do
  120 000,00 12% minus kwota zmniejszająca podatek 3600,00 zł
120 000,00 10 800 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł

 

Podatek zryczałtowany:

 • płaci się odpowiednią stawkę podatku od przychodu bez uwzględnienia kosztów (np. programiści 12 %, usługi budowlane 5,5 %, kosmetyczki/fryzjerzy 8,5 %, lekarze 14 %). Więcej: http://www.wskazniki.gofin.pl/8,97,2,ryczalt-od-przychodow-ewidencjonowanych.html
 • Składka zdrowotna zależna jest od przychodu. Przychód jest klasyfikowany na 3 progi i według nich jest opłacana składka zdrowotna. ( Odliczeniu od przychodu podlega 50% zapłaconej składki zdrowotnej)
 • uwaga: wybierając ryczałt nadal rozlicza się podatek VAT na tych samych zasadach (dotyczy podatników zarejestrowanych do VAT).

Rezygnacja z tworzenia ZFŚS na 2024 r.

Z tworzenia ZFŚS mogą zrezygnować pracodawcy zatrudniający na dzień 1 stycznia 2024 roku poniżej 50 osób w przeliczeniu na pełny etat, którzy nie są objęci układem zbiorowym pracy oraz niezobowiązani są do wydawania regulaminu wynagrodzenia.
Aby zrezygnować z tworzenia ZFŚS należy zakomunikować o tym pracownikowi w sposób przyjęty u danego pracodawcy. Powyższa informacja powinna być przekazana pracownikom w styczniu 2024 roku.

Darowizna

Pracownicze Plany Kapitałowe.

Każdy pracodawca ma obowiązek podpisania umowy o zarządzanie PPK.

Zwolnieni z tego obowiązku są mikroprzedsiębiorcy, u których wszyscy pracownicy złożyli deklarację o rezygnacji z przystąpienia do PPK.

Status mikroprzedsiębiorcy należy zweryfikować na początku każdego roku. 

 

Mikroprzedsiębiorca *- przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

1.zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników

oraz

2.osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro (konieczne jest spełnienie co najmniej jednej z tych przesłanek finansowych).

Średnioroczne zatrudnienie** określa się w przeliczeniu na pełne etaty, uwzględniając wyłącznie pracowników (a nie osoby zatrudnione w rozumieniu ustawy o PPK) – z wyłączeniem pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.

Pracodawca może mieć w danym momencie więcej niż 10 pracowników i nie traci statusu mikroprzedsiębiorcy, jeżeli jego średnioroczne zatrudnienie w co najmniej w jednym z ostatnich dwóch lat było nie większe niż 10 pracowników i w roku, który bierze pod uwagę, spełniał także przesłankę dotyczącą sytuacji finansowej.

 

Podstawy prawne:

* art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo przedsiębiorców

** art. 109 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Mały ZUS+ na 2024 r.

Ulga „Mały ZUS PLUS” dotyczy przedsiębiorców, którzy spełniają poniższe warunki:

 • łączny przychód w 2023 roku nie będzie przekraczał 120 000,00 zł (dotyczy podatników prowadzących przez cały rok działalność, jeżeli działalność była rozpoczęta w trakcie roku limit ten jest przeliczany i odpowiednio niższy),
 • w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym (2023 i 2024) nie wykonują tych samych zadań dla byłego lub obecnego pracodawcy, u którego byli zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.

Niższy ZUS dotyczy tylko składek społecznych, a więc składka zdrowotna nadal będzie opłacana na dotychczasowych zasadach.

Na stosowne zgłoszenie jest czas do  31 stycznia 2024. Jeżeli nie dopełni się w/w czynności w terminie to nie będzie można skorzystać z opłacania „małego ZUS PLUS” przez cały 2024 rok.