Strona z aktualnościami

e-Doręczenie – wydłużony termin wdrożenia.

Obowiązek wdrożenia e-Doręczeń został przesunięty z 10.12.2023 na 30.12.2023.

Komunikat ten został wydany na podstawie art. 155 ust. 10 ustawy o doręczeniach elektronicznych.

 

Konsekwencje nierzetelnie wystawionej faktury.

Za nierzetelną fakturę uznaje się fakturę która został wystawiona niezgodnie ze stanem rzeczywistym np. fikcyjna faktura, pusta faktura – czyli dokumentująca zdarzenie, które nie miało miejsca.

Konsekwencje:

 • brak wystawienia faktury – kara grzywny do 180 stawek dziennych,
 • faktura wystawiona nierzetelnie lub wadliwie – kara grzywny do 720 stawek dziennych.

Obecnie stawka dzienna wynosi od 120 zł do 48 000 zł i jest ustalana przez organ podatkowy biorąc pod uwagę dochód sprawcy, warunki osobiste, rodzinne, majątkowe i zarobkowe.

W przypadku KSeF konsekwencje nierzetelnie wystawionej faktury będą analogiczne do przytoczonych powyżej. Dodatkowo gdy przedsiębiorca:

 • nie wystawi faktury przy użyciu KSeF pomimo takiego obowiązku,
 • w okresie trwania awarii KSeF albo niedostępności KSeF, albo w przypadku gdy podatnik nie ma możliwości wystawienia faktury ustrukturyzowanej z innego powodu niż awaria KSeF wystawił fakturę niezgodnie z udostępnionym wzorem,
 • nie prześle w terminie faktury do KseF,

naczelnik US nałoży w drodze decyzji karę pieniężna do 100% wysokości podatku wykazanego na fakturze. W przypadku braku podatku VAT na fakturze, mogą nałożyć karę do 18,70 % wysokości kwoty należności ogółem wykazanej na fakturze.

Faktura ustrukturyzowana – KSeF.

Faktura ustrukturyzowana – faktura w postaci elektronicznej, wystawiana za pomocą Krajowego Systemu e-Faktur (KseF), przy użyciu dedykowanej aplikacji:

 • od 1 lipca 2024 roku wystąpi obowiązek wystawiania i udostępniania faktur ustrukturyzowanych (elektronicznych) dla podatników będących czynnymi płatnikami VAT,
 • od 1 stycznia 2025 roku wystąpi obowiązek wystawiania i udostępniania faktur ustrukturyzowanych (elektronicznych) dla podatników nie będących czynnymi płatnikami VAT (podmioty zwolnione z VAT).

Do końca 2024 r. z KSeF nie będą musieli korzystać podatnicy:

 1. zwolnieni z VAT,
 2. korzystający z kas rejestrujących do wystawiania faktur (od 2025 r. nie będzie można wystawiać faktur za pomocą kas rejestrujących) oraz
 3. wystawiający faktury uproszczone (paragony z NIP nabywcy do kwoty 450 zł).
 4. Tacy podatnicy będą mieli obowiązek wystawiania faktur ustrukturyzowanych od 1 stycznia 2025 (w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r., jeśli będą chcieli, będą mogli wystawiać faktury ustrukturyzowane, z wyłączeniem paragonów fiskalnych uznanych za faktury uproszczone).

 

W związku z powyższym:

 • faktury będą wystawiane w jednolitym wzorze,:
  • fakturę ustrukturyzowaną uznaje się za wystawioną w dniu jej przesłania do Krajowego Systemu e-Faktur,
  • fakturę ustrukturyzowaną uznaje się za otrzymaną w dniu przydzielenia w systemie numeru identyfikującego fakturę,
  • fakturę korygującą wystawia się w postaci faktury ustrukturyzowanej, która powinna zawierać numery identyfikujące w KseF faktury pierwotnej, jakich dotyczy)
 • nie będzie można wystawiać faktur papierowych lub w excelu itp.,,
 • wystąpi konieczność wystawiania faktur za pośrednictwem oprogramowania obsługującego KSeF lub skorzystania w tym zakresie z darmowego programu udostępnionego przez Ministerstwo finansów: hps://www.podatki.gov.pl/ksef/bezplatne-narzedzia-ksef/
 • znikną noty korygujące oraz nie będzie można anulować faktur – każdy błąd będzie trzeba naprawiać poprzez wystawienie faktury korygującej,
 • wystąpi konieczność podawania numeru faktury KSeF, przy dokonywaniu płatności przelewem.
 • faktury dla przedsiębiorców będą wystawiane i pobierane z KSeF,
 • wysyłka faktur mailowo do klientów będzie możliwa tylko ze specjalnym kodem QR, więc wystąpi konieczność dostosowania pod te wytyczne oprogramowania do wystawiania faktur,
 • faktury dla konsumentów (osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej) będą wystawiane na niezmienionych zasadach,
 • faktury z zagranicy nie będą objęte KSeF,
 • znikną faktury wystawiane z drukarek fiskalnych (od 01.01.2025),
 • do paragonów z NIP – zawsze będzie trzeba wystawić fakturę (od 01.01.2025)

TPR, ORD-U.

Dokumentacja cen transferowych –  druk TPR (za 2022 rok należy wysłać do urzędu właściwego z uwagi na podatek dochodowy do 30.11.2023). Dokumentację sporządza się wyłącznie w formie elektronicznej.

Limity obligujące do sporządzania dokumentacji: lokalna dokumentacja cen transferowych jest sporządzana dla transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, której wartość przekracza w roku podatkowym następujące progi dokumentacyjne:
1)    10 000 000 zł – w przypadku transakcji towarowej,
2)    10 000 000 zł – w przypadku transakcji finansowej,
3)    2 000 000 zł – w przypadku transakcji usługowej,
4)    2 000 000 zł – w przypadku innej transakcji niż określona w pkt 1-3.
W przypadku transakcji kontrolowanych z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową lub zagranicznym zakładem położonym na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową (tzw. raje podatkowe), próg dokumentacyjny wynosi:
1)    2 500 000 zł – w przypadku transakcji finansowej,
2)    500 000 zł – w przypadku transakcji innej niż transakcja finansowa.
Powyższe limity stanowią kwoty netto (jeśli VAT nie stanowi przychodu lub kosztu) i są odrębne dla strony przychodowej i kosztowej.
Formularz ORD-u- jest informacją, którą składają osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej a także osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą, które zawarły w danym roku umowy z nierezydentami w znaczeniu prawa dewizowego. Za 2022 rok formularz składa się do 30.11.2023. Jest to termin wyjątkowo przedłużony, gdyż normalnie ORD-U składa się do końca trzeciego miesiąca następnego roku podatkowego
Nierezydentami według prawa dewizowego są:
a) osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania za granicą oraz osoby prawne mające siedzibę za granicą, a także inne podmioty mające siedzibę za granicą, posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu; nierezydentami są również znajdujące się za granicą oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez rezydentów,
b) obce przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i inne obce przedstawicielstwa oraz misje specjalne i organizacje międzynarodowe, korzystające z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych.
Podmioty, które sporządzają i składają TPR nie muszą składać deklaracji ORD-U. Od tej zasady występuje wyłączenie, które dotyczy podatników, którzy dokonują transakcji z podmiotami „rajowymi”.

28 grudzień 2023 – zawieszone badania i szkolenia BHP.

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii, obowiązek przeprowadzania badań okresowych orasz szkoleń BHP został zawieszony. W związku z odwołaniem stanu epidemicznego 1 lipca 2023 roku, badania i szkolenia, których termin upłynął w czasie pandemii lub w ciągu 30 dni od ich odwołania, należy wykonać nie później niż do upływu 180 dni od dnia odwołania stanu epidemicznego, co przypada na termin 28 grudnia 2023 roku.

e-Doręczenia – przy zawodzie zaufania publicznego.

W przypadku świadczenia usług:

 • adwokata,
 • radcy prawnego,
 • doradcy podatkowego
 • doradcy  restrukturyzacyjnego,
 • rzecznika patentowego,
 • notariusza,

termin na założenie skrzynki do e-Doręczeń upływa 10 grudnia 2023 roku.

Dzień wolny za 11.11.2023.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeżeli święto wypada w dzień wolny od pracy, to należy udzielić pracownikom etatowym dnia wolnego w innym dniu, w danym okresie rozliczeniowym.

11 listopada 2023 (dzień świąteczny) wypada w sobotę a więc za ten dzień należy wyznaczyć w listopadzie (przy stosowaniu miesięcznego okresu rozliczeniowego) inny dzień, w którym pracownicy etatowi będą mieli wolne.

Dzień wolny wyznacza pracodawca i nie musi go konsultować z pracownikami.

Naruszenie przepisów o czasie pracy jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika, za które grozi kara grzywny w wysokości od 1000 zł do 30 000 zł.

przydatne linki

E-Doręczenia – obowiązek założenia skrzynki

E-Doręczenia mają na celu zastąpić tradycyjną korespondencję (listy polecone) na komunikację z urzędami przez internet.

Obowiązek posiadania skrzynki do e-Doręczeń uzależniony jest od daty rejestracji firmy.

 • Przedsiębiorcy wpisani w CEIDG (np. jednoosobowe działalności gospodarcze, właściciele spółek cywilnych) do 31.12.2023, mają czas na założenie skrzynki do 30.09.2026.

 • Przedsiębiorcy zarejestrowani w KRS (np. spółki z o. o. , sp. akcyjne. sp. komandytowe, proste spółki akcyjne) przed 10.12.2023, mają czas na założenie skrzynki do 10.03.2024.

 • Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność po 10 grudnia 2023 zarejestrowani w KRS będą zakładać skrzynki przy okazji rejestracji firm.

 • Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność po 10 grudnia 2023 wpisane w CEIDG, będą zakładać skrzynkę przy okazji otwierania działalności.

Uwaga:

Jeżeli posiadają Państwo skrzynkę do e-Doręczeń jako obywatel, to należy założyć kolejną dla swojej firmy jako przedsiębiorca.

Przesunięcie terminów wysyłki JPK w CIT i PIT

Obowiązek przekazywania JPK został przesunięty o rok:

 • CIT – najwcześniej wysyłka będzie w 2026 roku za 2025 rok,
 • PIT – najwcześniej wysyłka będzie w 2027 roku za 2026 rok.

Dokumentacja cen transferowych za 2022 rok

31.10.2023 upływa termin sporządzenia w formie elektronicznej, dokumentacji cen transferowych za 2022 rok. Druk TPR za 2022 rok należy złożyć do urzędu skarbowego właściwego z uwagi na podatek dochodowy do 30.11.2023.