Zmiany w umowach cywilnoprawnych od 2017 roku

Od 1 stycznia 2017 roku zmieniają się zasady wynagradzania osób zatrudnionych na umowę zlecenia oraz świadczących usługi przez samozatrudnionych. Wprowadzona zostanie stawka godzinowa minimalnego wynagrodzenia, jakie trzeba będzie zapewnić zleceniobiorcom oraz samozatrudnionym.

Minimalna wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług, przysługująca przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usług, obejmuje osoby fizyczne:

  • wykonujące działalność gospodarczą zarejestrowaną w Polsce albo w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niezatrudniające pracowników lub niezawierające umów ze zleceniobiorcami, realizowanych na rzecz przedsiębiorców lub innych jednostek organizacyjnych,

  • nie wykonujące działalności gospodarczej, które przyjmują zlecenie lub świadczą usługi na podstawie umów zlecenia lub umów o świadczenie usług, na rzecz przedsiębiorcy.

Minimalna stawka godzinowa musi zostać zagwarantowana bez względu na sposób ustalania wynagrodzenia w umowie zlecenia (wg stawki godzinowej, dziennej, tygodniowej, miesięcznej).

Wysokość minimalnej stawki godzinowej będzie uzależniona od minimalnego wynagrodzenia za pracę i będzie wzrastała wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia ustalanego dla pracowników. Od 1 stycznia 2017 roku minimalna stawka godzinowa wynosić będzie 13 zł brutto.

Minimalna stawka godzinowa będzie miała zastosowanie również do pracowników wykonujących zlecenie lub świadczenie usług na rzecz własnego pracodawcy, a także gdy dana osoba fizyczna zawiera więcej niż jedną umowę zlecenia lub o świadczenie usług z tym samym podmiotem.

Nowe przepisy przewidują, iż wypłata wynagrodzenia może być dokonywana tylko w formie pieniężnej. Dodatkowo wypłata wynagrodzenia musi nastąpić przynajmniej raz w miesiącu w przypadku umów zawartych na dłuższe okresy.

Od 1 stycznia 2017 strony zawierające umowę zlecenia obowiązkowo muszą precyzyjnie ustalać liczbę godzin, jakie zostały przeznaczone na realizację czynności wynikających z umowy zlecenia i o świadczeniu usług. Dotychczas nie było takiej konieczności. Zgodnie z nowymi przepisami strony zawierające tego rodzaju umowy mają obowiązek zawrzeć informację w treści umowy sposób potwierdzana/ewidencjonowania liczba godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług. Jeżeli w umowie nie będzie takiej adnotacji, przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi przedkłada w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej informację o liczbie godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia. (art. 8b ust, 2 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę po nowelizacji).

W przypadku umów cywilnoprawnych zawieranych z osobami, które nie prowadzą działalności gospodarczej sposobem potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia może być np. lista obecności. Osoby prowadzące działalność gospodarczą tzw. „samozatrudnieni” informację o liczbie godzin świadczenia usługi mogą zawrzeć np. na rachunku, fakturze, czy osobnym dokumencie pisemnym lub elektronicznym.

Przepisy nie dopuszczają formy ustnej jako sposobu informowania o liczbie godzin przeznaczonych na realizację zlecenia.

W przypadku opóźnienia w przekazaniu informacji o liczbie godzin wykonywania zlecenia lub świadczenia usług strona zlecająca (zleceniodawca) ma prawo wstrzymać się z wypłatą wynagrodzenia do czasu otrzymania informacji.

Nowe przepisy wprowadzają również obowiązek przechowywania dokumentów określających sposób potwierdzania liczby godzin oraz dokumentów potwierdzających liczbę godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług. Przechowywanie dokumentów stanowi obowiązek przedsiębiorcy, na rzecz której wykonywane jest zlecenie lub są świadczone usługi. Przedsiębiorca musi dokumentację przechowywać przez 3 lata od dnia w, którym wynagrodzenie z tytułu tych umów stało się wymagalne (art. 8C ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę) tzn. od dnia zapłaty wynagrodzenia.

Regulacji dotyczących minimalnej stawki godzinowej nie będzie stosowało się między innymi do umów zlecenia i umów o świadczenie usług, jeżeli o miejscu i czasie wykonania zlecenia lub świadczenia usług decyduje przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi i przysługuje mu wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne.

Nowa ustawa prowadza także sankcje za naruszenie przepisów o zapewnieniu minimalnej stawki godzinowej. Przedsiębiorca, osoba działająca w jego imieniu albo osoba działająca w imieniu innej jednostki organizacyjnej, która wypłata należne wynagrodzenie za każdą godzinę pracy w wysokości niższej od obowiązującej minimalnej stawki godzinowej, będzie podlegać karze grzywny od 1 tys. do 30 tys. zł.

Państwowa Inspekcja Pracy zgodnie z ustawą uzyska prawo do kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy oraz legalności zatrudnienia, bez uprzedzenia przedsiębiorców, o każdej porze dnia i nocy. PIP ma kontrolować, czy podmiot wypłacił minimalną stawkę godzinową, będzie też mogła wydać polecenie wypłaty wynagrodzenia w wymaganej wysokości.