Zmiany w umowach na czas określony

Z dniem 22 lutego 2016 wejdą w życie zmiany dotyczące zawierania umów na czas określony. Łączny okres zatrudnienia na podstawie umowy na czas określony, z tym samym pracodawcą, nie może być dłuższy niż 33  miesiące. Dodatkowo łączna liczba zawartych umów nie może przekroczyć trzech. Jeżeli umowa lub umowy przekroczą łącznie 33 miesiące lub będzie zawartych więcej niż 3 umowy, to od dnia następnego lub od dnia zawarcia czwartej umowy, pracownik jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.