Kiedy bilet jest fakturą?

Ustawodawca, po spełnieniu określonych warunków formalnych, dopuścił możliwość traktowania biletu na równi z fakturą, z której można odliczyć VAT. Dotyczy to biletów kolejowych, autobusowych/busowych, na samolot, prom, statki, jeśli zawierają:

  1. nazwę i NIP sprzedawcy,
  2. numer i datę wystawienia biletu,
  3. odległość taryfową co najmniej 50 km,
  4. informacje o rodzaju usługi,
  5. kwotę należności wraz z podatkiem,
  6. kwotę podatku.

Muszą zostać spełnione wszystkie ww. warunki, aby móc odliczyć VAT z biletu.
Jeżeli częścią biletu PKP jest obowiązkowa opłata za rezerwację miejsca, to mimo iż blankiet nie spełnia warunków biletu-faktury, to w opinii organów podatkowych można odliczyć od niego VAT, ponieważ stanowi integralną część biletu.
Aby odliczyć VAT od zakupu imiennych biletów okresowych komunikacji miejskiej wymagana jest faktura.
Oczywiście odliczenia VAT związanego z podróżowaniem można dokonać tylko wtedy, gdy zakup służy wykonywaniu czynności opodatkowanych, związanych z prowadzoną działalnością.