Wprowadzone przez Katarzyna Gała

Biała lista podatników VAT od 1.09.2019

Od 09/2019 obowiązuje tzw. Biała lista podatników VAT dostępna pod adresem: https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka . Znajdują się w niej informacje m.in. nt. statusu podatnika VAT oraz numery rachunków firmowych przedsiębiorców. W rejestrze nie będą zamieszczane rachunku osobiste (tzw. RORy) wykorzystywane przez osoby fizyczne do prowadzonej działalności. Na liście pojawią się tylko rachunki o charakterze firmowym. Brak rachunku […]

Zmiany obowiązków płatników – od 2019 r.

W dniu 4 października 2018 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, wprowadzającą ułatwienia w zakresie składania zeznań przez podatników PIT, a także w zakresie obowiązków płatników. Nowelizacja wprowadza skrócenie terminu przekazywania PIT-8C, PIT-11, PIT-11A, PIT-40A oraz PIT-R do urzędu skarbowego. Do tej pory termin […]

KAS wypełni zeznanie za podatnika – zmiany od 2019 r.

Krajowa Administracja Skarbowa przygotuje dla podatników PIT-37 oraz PIT-38 za 2018 rok, które udostępni w wersji elektronicznej w aplikacji dostępnej na Portalu Podatkowym. Podatnik nie będzie musiał już wypełniać wniosków ani składać deklaracji, by rozliczyć swój podatek, gdyż urząd zrobi to za niego. Zlikwidowana zostanie możliwość złożenia zeznania w postaci PFR (wstępnie wypełnionego zeznania) i […]

Umowa zlecenie a opłacanie składek KRUS

W przypadku umowy zlecenie zawartej z z rolnikiem opłacającym składki w KRUS, osobę tą również należy zgłosić do obowiązkowych ubezpieczeń (społecznych i zdrowotnej) jako zleceniobiorca. Posiadanie przez niego ubezpieczenia społecznego w KRUS nie zwalnia ze zgłoszenia go do ZUS. Zgłoszenie do ZUS nie wyłącza go z ubezpieczenia KRUS, chyba że rolnik sam z niego zrezygnuje.  […]

"Mały ZUS" dla przedsiębiorców

Na podpis prezydenta czeka ustawa, która przewiduje zmniejszenie składek na ZUS dla małych przedsiębiorców proporcjonalnie do przychodu. Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, u których przeciętne miesięczne przychody nie przekroczą 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia, będą mogły płacić składki na ubezpieczenia społeczne proporcjonalne do przychodu. W ujęciu rocznym oznacza to przychód o wielkości maksymalnie 30-krotności minimalnego wynagrodzenia. Punktem […]

Przechowywanie dokumentacji pracowniczej – zmiany od 1.01.2019

Znowelizowane przepisy wprowadzają od 1.01.2019 możliwość prowadzenia dokumentacji pracowniczej, w tym akt osobowych pracownika, w wersji elektronicznej. Wynika to z przepisów pozwalających pracodawcy na prowadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników również w postaci elektronicznej. Do końca 2018 roku pracodawca ma obowiązek przechowywania dokumentacji kadrowej w postaci papierowej. Od 2019 […]

Zmiany w Kodeksie Pracy – wypłata wynagrodzeń od 2019 r.

Od 1. stycznia 2019 art. 86 Kodeksu Pracy dotyczący sposobu wypłaty wynagrodzenia będzie obowiązywał wg nowego brzemienia, mianowicie: Wypłata wynagrodzenia jest dokonywana na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy, chyba że pracownik złożył w postaci papierowej lub elektronicznej wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych. Oznacza to, że pracodawca uprawniony będzie do żądania od pracownika wskazania […]

Pracownicy młodociani – zmiana od 1. września 2018

Od 1. września 2019 roku za pracownika młodocianego uważana będzie osoba, która ukończyła 15 lat, ale nie przekroczyła jeszcze 18 roku życia. Przepisy dopuszczają zatrudnianie młodocianych którzy: ukończyli co najmniej 8-letnią szkołę podstawową, przedstawią świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu. Młodociany nieposiadający kwalifikacji zawodowych może być zatrudniony tylko w celu przygotowania […]

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach przez Internet

Zaświadczenia z Urzędu skarbowego o niezaleganiu/stwierdzające stan zaległości w podatkach można już uzyskać internetowo, składając wniosek na tzw. piśmie ogólnym za pośrednictwem portalu biznes.gov.pl Urząd skarbowy wyda zaświadczenie elektronicznie, w formie dokumentu elektronicznego z bezpiecznym podpisem elektronicznym. Nie będzie więc konieczności wizyty w urzędzie i odbierania wersji papierowej.

Podzielona płatność – split payment

Od 1. lipca 2018 podatnicy dokonując płatności za faktury mogą korzystać z mechanizmu podzielonej płatności split payment. Jest to dobrowolne i nie można w umowach zakazać korzystania z tej formy płatności – o korzystaniu lub nie ze split payment decyduje nabywca. Split payment dotyczy tylko płatności za faktury i tylko płatności w polskich złotych. Przelewu […]