Pozew uproszczony gdy wartość sporu nie przekracza 10 000 zł

Pozew uproszczony do Sądu można składać gdy wartość sporu nie przekracza 10 000 zł. Składa się go na urzędowym formularzu.  

Opłaty za złożenie pozwu wynoszą:

 • wartość sporu poniżej 2000 zł – 30,00 zł
 • wartość sporu w przedziale 2000 zł – 5000 zł – 100 zł
 • wartość sporu w przedziale 5000 zł – 7500 zł – 250 zł
 • wartość sporu w przedziale 7500 zł – 10 000 zł – 300 zł

Pozew w Sądzie należy złożyć przynajmniej w dwóch egzemplarzach (jeden jest dla sądu, a druki jako odpis dla pozwanego).
Jeżeli pozwanych jest więcej to należy złożyć tyle odpisów ilu jest dłużników.

Do składanego pozwu dołącza się min. :

 • umowę zawartą z dłużnikiem,
 • wezwanie do zapłaty wraz z potwierdzeniem nadania pocztowego lub jeżeli zostało odebrane osobiście to z podpisem dłużnika, że je odebrał,
 • faktury, które nie zostały zapłacone przez dłużnika,
 • potwierdzenie dokonania opłaty za złożenie pozwu,
 • wydruk z CEIDG/KRS potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej powoda,
 • wydruk z CEIDG/KRS potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej pozwanego,
 • pełnomocnictwo .