Wsteczne zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego

Stosownie do znowelizowanej ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 12 stycznia 2017 w życie wszedł zapis umożliwiający wsteczne zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego osoby, która w momencie korzystania ze świadczeń zdrowotnych spełniała przesłanki do bycia objętą takim zgłoszeniem, ale nie dopełniła formalności.

Zmiany te pozwolą na uniknięcie ponoszenia ewentualnych kosztów leczenia, jednakże należy pamiętać, że zgłoszenia należy dokonać w ciągu 30 dni od dnia skorzystania ze świadczeń lub 30 dni od dnia poinformowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu kosztów leczenia.

Prawem do wstecznego zgłoszenia mogą być objęci członkowie rodzin osób podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu:

– dzieci własne; dzieci małżonka; dzieci przysposobione; wnuk albo dziecko, dla których ustanowiono opiekę w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, do ukończenia przez nie 18 roku życia, a jeżeli uczy się dalej – do ukończenia 26 roku życia; natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – bez ograniczenia wieku,

– małżonek,

– wstępni pozostający z ubezpieczonym w jednym gospodarstwie domowym.