TPR, ORD-U.

Dokumentacja cen transferowych –  druk TPR (za 2022 rok należy wysłać do urzędu właściwego z uwagi na podatek dochodowy do 30.11.2023). Dokumentację sporządza się wyłącznie w formie elektronicznej.

Limity obligujące do sporządzania dokumentacji: lokalna dokumentacja cen transferowych jest sporządzana dla transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, której wartość przekracza w roku podatkowym następujące progi dokumentacyjne:
1)    10 000 000 zł – w przypadku transakcji towarowej,
2)    10 000 000 zł – w przypadku transakcji finansowej,
3)    2 000 000 zł – w przypadku transakcji usługowej,
4)    2 000 000 zł – w przypadku innej transakcji niż określona w pkt 1-3.
W przypadku transakcji kontrolowanych z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową lub zagranicznym zakładem położonym na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową (tzw. raje podatkowe), próg dokumentacyjny wynosi:
1)    2 500 000 zł – w przypadku transakcji finansowej,
2)    500 000 zł – w przypadku transakcji innej niż transakcja finansowa.
Powyższe limity stanowią kwoty netto (jeśli VAT nie stanowi przychodu lub kosztu) i są odrębne dla strony przychodowej i kosztowej.
Formularz ORD-u- jest informacją, którą składają osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej a także osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą, które zawarły w danym roku umowy z nierezydentami w znaczeniu prawa dewizowego. Za 2022 rok formularz składa się do 30.11.2023. Jest to termin wyjątkowo przedłużony, gdyż normalnie ORD-U składa się do końca trzeciego miesiąca następnego roku podatkowego
Nierezydentami według prawa dewizowego są:
a) osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania za granicą oraz osoby prawne mające siedzibę za granicą, a także inne podmioty mające siedzibę za granicą, posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu; nierezydentami są również znajdujące się za granicą oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez rezydentów,
b) obce przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i inne obce przedstawicielstwa oraz misje specjalne i organizacje międzynarodowe, korzystające z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych.
Podmioty, które sporządzają i składają TPR nie muszą składać deklaracji ORD-U. Od tej zasady występuje wyłączenie, które dotyczy podatników, którzy dokonują transakcji z podmiotami „rajowymi”.