Ryczałt – Polski Ład

 1. Składka zdrowotna dla ryczałtowców – od 2022 roku osoby na ryczałcie będą płaciły składkę stanowiącą 9 % obliczaną od podstawy stanowiącej:
  • 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatą z zysku – pod warunkiem, że przychody nie przekroczą w skali roku 60 000 zł.
   Dla zobrazowania kwota obecnie wynosiłaby 317,83 zł.
  • kwotę miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatą z zysku – pod warunkiem, że przychody będą mieściły się w widełkach od 60 000 zł do 300 000 zł.
   Dla zobrazowania kwota obecnie wynosiłaby 529,72 zł.
  • 180% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatą z zysku – przy przychodach powyżej 300 000 zł w skali roku.
   Dla zobrazowania kwota obecnie wynosiłaby 953,49 zł.30 dni od upływu terminu na złożenie rozliczenia rocznego (czyli do 31.03 danego roku), będę mieli przedsiębiorcy aby rozliczyć się z ZUS i dopłacić zaległe składki lub wystąpić o ich zwrot. Ważne jest to, że w chwili obecnej przepisy nakazują złożenie elektronicznie przez ZUS PUE odrębnego wniosku o zwrot nadpłaconych składek, w przeciwnym razie składki nie zostaną zwrócone. Termin na złożenie wniosku o zwrot nadpłaconych składek będzie upływał z końcem lipca danego roku.

Korekty rozliczenia składek będzie można składać tylko do końca lipca danego roku – nie wiadomą jest co będzie się działo jak okaże się w późniejszym czasie, że składki były nieprawidłowo obliczone.
W przypadku nie złożenia rozliczenia do ZUS – ZUS ustali minimalny wymiar składek i rozpocznie kontrolę w celu ustalenia jej prawidłowej wysokości.

Zmiana w stawkach ryczałtu oraz zmiana formy opodatkowani ana ryczałt.

 • Z 17 % na 14 % zostaną obniżone stawki ryczałtu dla przedsiębiorców zajmujących się:
  – opieką zdrowotną (PKWIU dział 86)
  – usługi architektoniczne i inżynierskie:badań i analizy technicznej (PKWIU dział 71)
  – w zakresie specjalistycznego projektowania (PKWIU dział 74.1)
 • Z 15 % na 12 % obniżona zostanie stawką ryczałtu dla:
  – usług z zakresu IT (programiści, informatycy), które obecnie są opodatkowane stawką 15 %

Z ryczałtu nie mogę skorzystać osoby, które w danym roku zmieniły działalność:

– z samodzielnej na prowadzona w formie spółki,
– ze spółki z małżonkiem na prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z nich,
– z prowadzonej samodzielnie przez małżonka na prowadzona samodzielnie przez danego małżonka,
a małżonkowie przed zmianą formy opodatkowania opłacali podatek na zasadach ogólnych.

Z ryczałtu nie mogą skorzystać również podatnicy, którzy w danym roku lub poprzednim wykonywali te same czynności w ramach stosunku pracy, jakie obecnie wykonują w zakresie prowadzonej działalności.

Z ryczałtu nie mogą skorzystać również przedsiębiorcy:

– prowadzący apteki,
– zajmujący się kupnem i sprzedażom wartości dewizowych,

– prowadzących działalność w zakresie wolnych zawodów (art. 4 ust. 1. pkt 11)
– zajmujących się handlem częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych

Stawki ryczałtu przedstawione są w artykule 12 ustęp 1 o zryczałtowanym podatku:

http://www.przepisy.gofin.pl/przepisy,4,13,13,710,322919,20211104,ustawa-z-dnia-20111998-r-o-zryczaltowanym-podatku-dochodowym.html

Limit przychodów uprawniających do rozliczania się w formie ryczałtu wynosi 2 miliony euro, przeliczane po kursie średnim ogłaszanym przez NBP, na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego – a więc w 2022 roku będzie to kwota 9 188 200 zł.