Konsekwencje nierzetelnie wystawionej faktury.

Za nierzetelną fakturę uznaje się fakturę która został wystawiona niezgodnie ze stanem rzeczywistym np. fikcyjna faktura, pusta faktura – czyli dokumentująca zdarzenie, które nie miało miejsca.

Konsekwencje:

  • brak wystawienia faktury – kara grzywny do 180 stawek dziennych,
  • faktura wystawiona nierzetelnie lub wadliwie – kara grzywny do 720 stawek dziennych.

Obecnie stawka dzienna wynosi od 120 zł do 48 000 zł i jest ustalana przez organ podatkowy biorąc pod uwagę dochód sprawcy, warunki osobiste, rodzinne, majątkowe i zarobkowe.

W przypadku KSeF konsekwencje nierzetelnie wystawionej faktury będą analogiczne do przytoczonych powyżej. Dodatkowo gdy przedsiębiorca:

  • nie wystawi faktury przy użyciu KSeF pomimo takiego obowiązku,
  • w okresie trwania awarii KSeF albo niedostępności KSeF, albo w przypadku gdy podatnik nie ma możliwości wystawienia faktury ustrukturyzowanej z innego powodu niż awaria KSeF wystawił fakturę niezgodnie z udostępnionym wzorem,
  • nie prześle w terminie faktury do KseF,

naczelnik US nałoży w drodze decyzji karę pieniężna do 100% wysokości podatku wykazanego na fakturze. W przypadku braku podatku VAT na fakturze, mogą nałożyć karę do 18,70 % wysokości kwoty należności ogółem wykazanej na fakturze.