Faktury uproszczone

Faktura uproszczona, zgodnie z przepisami ustawy o VAT, może zostać wystawiona w przypadku, gdy ogólna kwota należności nie przekracza 450 zł lub 100 euro. Faktura uproszczona może nie zawierać danych takich jak:

  • imię i nazwisko/ nazwa nabywcy oraz adres,
  • miara i ilość dostarczonych towarów/zakres usług,
  • cena jednostkowa netto,
  • wartość sprzedaży netto,
  • stawka podatku,
  • suma sprzedaży netto z podziałem wg stawek podatku,
  • kwota podatku od sumy sprzedaży netto, z podziałem kwot wg stawki podatku.

Faktura uproszczona musi jednak zawierać dane pozwalające określić kwotę podatku dla poszczególnych stawek podatku. Na fakturze uproszczonej musi się znaleźć NIP nabywcy.
Nabywca, który otrzyma fakturę uproszczoną, ma prawo odliczyć VAT na takich samych zasadach jak w przypadku zwykłej faktury.
Za fakturę uproszczoną można uznać również paragon fiskalny, na którym – na żądanie nabywcy – sprzedawca zamieści jego NIP, a wartość transakcji nie przekroczy kwoty 450 zł lub 100 euro.