Podstawowe obowiązki pracodawcy przy zatrudnianiu nowego pracownika

 • Skierowanie pracownika na wstępne badania lekarskie przed podpisaniem umowy o pracę. Koszt badania pokrywa pracodawca.
 • Podpisanie umowy o pracę – jeżeli nie ma przeciwwskazań do podjęcia pracy na danym stanowisku. Można zawrzeć umowę w formie ustnej, jednakże pracodawca powinien, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, przekazać osobie zatrudnionej na piśmie ustalenia dotyczące stron, rodzaju i warunków umowy.

 • Poinformowanie o warunkach zatrudnienia – najpóźniej w ciągu 7- dni od zawarcia umowy o pracę, nawet jeżeli pracownik nie rozpoczął jeszcze pracy.

Pracodawca informuje pracownika

 • obowiązującej dobowej i tygodniowej normie czasu pracy,
 • częstotliwości wypłat wynagrodzeń,
 • okresie wypowiedzenia obowiązującego pracownika,
 • W przypadku gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 20 osób, nie ma obowiązku sporządzania regulaminu pracy, ale dodatkowo informuje pracowników o:
 • porze nocnej,
 • miejscu, terminie oraz czasie wypłaty wynagrodzeń,
 • stosowanym sposobie potwierdzania przez osoby zatrudnione obecności w pracy,
 • sposobie usprawiedliwiania nieobecności.
 • układzie zbiorowym, którym objęty jest pracownika.
 • Zapoznanie pracowników z obowiązującymi przepisami prawa wewnętrznego np. regulamin pracy, wynagrodzeń.

 • Zapoznanie z przepisami BHP – szkolenie wstępne odbywa się w czasie pracy i na koszt pracodawcy.

 • Założenie akt osobowych – pracodawca ma obowiązek prowadzić akta w formie pisemnej (dodatkowo może je prowadzić w formie elektronicznej).

 • Poinformowanie o równym traktowaniu w zatrudnieniu.

 • Przekazanie pracownikowi zakresu obowiązków .

 • Uzyskanie oświadczenia PIT-2.

 • Zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

 • Poinformowanie o ryzyku zawodowym.