"Mały ZUS"

ZUS wyznaczył termin na 8 stycznia 2019 aby poinformować ich o skorzystaniu z opłacania niższych składek społecznych. W tym celu należny złożyć dokument wyrejestrowujący z obecnie opłacanych składek i dokonać zgłoszenia z kodem 0590xx (jeśli nie masz ustalonego prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy) lub 0592xx (jeśli masz ustalone prawo do renty). Jeżeli nie dopełni się w/w czynności w terminie do 8.01.2019 to nie będzie można skorzystać z opłacania „małego ZUS” przez cały 2019 rok.

Z małego ZUS możesz skorzystać jeśli:

 • jesteś przedsiębiorcą zarejestrowanym w CEIDG (jesteś wspólnikiem spółki cywilnej)
 • przychody, które osiągnąłeś z działalności gospodarczej za ubiegły rok kalendarzowy, nie przekroczą progu uprawniającego do korzystania z ulgi (jeżeli prowadzi się działalność cały rok to limit przychodu wynosi 63 000 zł)
 • nie spełniasz warunków do płacenia preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne (od podstawy wynoszącej 30 % minimalnego wynagrodzenia)
 • rozliczając się na karcie podatkowej nie korzystałeś ze zwolnienia z VAT
 • prowadziłeś działalność gospodarczą przez co najmniej 60 dni w poprzednim roku kalendarzowym
 • nie wykorzystałeś 36-miesięcznego limitu (w ciągu 60 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej) korzystania z „małego ZUS”
 • nie podlegałeś ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczej działalności (np. jako wspólnik spółki jawnej)
 • nie wykonujesz dla byłego bądź obecnego pracodawcy tego, co robiłeś dla niego jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym

Z „małego ZUS” nie możesz skorzystać, jeśli w poprzednim roku prowadziłeś także inną pozarolniczą działalność jako:

 • twórca, artysta
 • osoba wykonująca wolny zawód
 • wspólnik spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej albo jednoosobowej spółki z o.o.
 • osoba prowadząca publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół.