Nowy współczynnik ekwiwalentu za urlop

W związku z wejściem w życie ustawy o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej ustanawiającej dzień 12 listopada 2018 r. Świętem będącym dniem wolnym od pracy (art. 2 ustawy) należy ustalić nowy współczynnik do obliczania ekwiwalentu pieniężnego za urlop, który uwzględnia również nowy dzień wolny od pracy tj. 12 listopada 2018 r. Jak wyjaśniło Ministerstwo Rodziny, Pracy i polityki Społecznej nowo ustalony współczynnik ma zastosowanie do obliczania ekwiwalentu za urlop, do którego pracownik nabywa prawo począwszy od dnia wejścia w życie ww. ustawy czyli od dnia 8 listopada 2018 r.

Nowy współczynnik ekwiwalentu wynosi 20,83

W przypadku osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy współczynnik obniża się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. W związku ze zmianami wynosi on:

  • dla 1/4 etatu – 5,20 (1/4 x 20,83)
  • dla 1/3 etatu – 6,94 (1/3 x 20,83)
  • dla 1/2 etatu – 10,41 (1/2 x 20,83)
  • dla 3/4 etatu – 15,62 (3/4 x 20,83)

W opinii Ministerstwa oraz Głównej Inspekcji Pracy, nie ma podstaw prawnych, aby dokonywać ponownego przeliczenia już wcześniej wypłaconych ekwiwalentów za urlop przy zastosowaniu nowego współczynnika. W świetle przepisu art. 171 Kodeksu pracy należy w takiej sytuacji stosować współczynnik obowiązujący w dniu, w którym pracownik nabył prawo do ekwiwalentu, tj. w dniu rozwiązania stosunku pracy.