Deklaracja VAT-8

Deklaracje VAT-8 są zobowiązani składać podmioty zarejestrowane jako podatnicy VAT-UE, którzy nie mają obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K i VAT-7D.
Podatnicy wymienieni w art. 15, inni niż zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni i osoby prawne niebędące podatnikami w rozumieniu art. 15, u których wartość WNT przekracza 50 000,00 zł lub którzy wybrali opodatkowanie WNT, są zobowiązani do składania deklaracji VAT-8 w zakresie dokonywanych nabyć. Deklaracje składa się za okresy miesięczne do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.