Ryczałt – nie dla wszystkich

Podatnicy, którzy prowadzili działalność opodatkowaną ryczałtem ewidencjonowanym i wartość ich przychodów z działalności prowadzonej samodzielnie przekroczyła kwotę 150 000,00 euro,albo suma przychodów wspólników spółki z tej działalności osiągnęła co najmniej powyższą wartość, nie mogą w kolejnym roku obrotowym wybrać tej formy opodatkowania.
Jeżeli przekroczenie w/w kwoty następuje w trakcie roku podatkowego, podatnik do końca roku rozlicza się w ten sam sposób a dopiero od następnego roku musi przejść na zasady ogólne lub podatek liniowy.
Bez względu na kwotę osiąganego w przyszłości przychodu, nie mogą rozliczać się na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego podatnicy  osiągający przychody z tytułu:

  1. prowadzenia apteki
  2. działalności w zakresie kupn i sprzedaży dewiz
  3. prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie wolnych zawodów innych niż określonych w art. 4 ust.1 pkt 11
  4. świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do uzpd
  5. działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych

 
Z tej formy opodatkowania nie mogą również korzystać przedsiębiorcy którzy:

  1. wytwarzają wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii
  2. podejmujący wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem, w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzona samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków, samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka. Ograniczenie to dotyczy sytuacji jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzonej działalności podatek dochodowy na zasadach ogólnych
  3. rozpoczynający działalność samodzielnie lub w formie spółki, jeżeli podatnik lub jeden ze wspólników, przed rozpoczęciem działalności w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym wykonywali w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres działalności podatnika lub spółki