Wprowadzone przez Paulina Piasecka

Nowy współczynnik ekwiwalentu za urlop

W związku z wejściem w życie ustawy o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej ustanawiającej dzień 12 listopada 2018 r. Świętem będącym dniem wolnym od pracy (art. 2 ustawy) należy ustalić nowy współczynnik do obliczania ekwiwalentu pieniężnego za urlop, który uwzględnia również nowy dzień wolny od pracy tj. 12 listopada […]

Limit kosztów dla samochodów osobowych nie stanowiących majtku firmy

Na mocy Ustawy z dnia 23 października 2018 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, która będzie obowiązywać od 2019 roku zmieniono brzmienie art. 23 ust. 1 pkt 46 updof, który dotyczył rozliczania wydatków ponoszonych z tytułu używania nieprowadzonego do ewidencji środków […]

Zmiany w podatkach od 2019 roku

W dniu 19 listopada 2018 w Dzienniku Ustaw ogłoszono Ustawę z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, która to wprowadza kilka zmian m.in. dotyczące samochodów osobowych, limitu składek na rzecz organizacji zrzeszających, wspólnego rozliczania zeznania rocznego […]

Dotacja z Urzędu Pracy, a zakup wyposażenia

Wydatki sfinansowane z dotacji stanowiące środek trwały lub wartości niematerialne i prawne od których dokonywane są odpisy amortyzacyjne w rozumieniu art. 22a-22o ustawy o pdof nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 45 ustawy o pdof. Natomiast zakup wyposażenia, materiałów lub towarów sfinansowane dotacją z Urzędu Pracy, może stanowić […]

Zmiany w umowach cywilnoprawnych od 2017 roku

Od 1 stycznia 2017 roku zmieniają się zasady wynagradzania osób zatrudnionych na umowę zlecenia oraz świadczących usługi przez samozatrudnionych. Wprowadzona zostanie stawka godzinowa minimalnego wynagrodzenia, jakie trzeba będzie zapewnić zleceniobiorcom oraz samozatrudnionym. Minimalna wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług, przysługująca przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usług, obejmuje osoby fizyczne: wykonujące działalność gospodarczą zarejestrowaną […]

Przejście z miesięcznego rozliczania VAT na kwartalny w trakcie roku

Zgodnie z art. 99 ust. 3 ustawy o VAT, podatnik ma prawo do zmiany formy rozliczania VAT z miesięcznej na kwartalną w trakcie roku poprzez  zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego, składając formularz aktualizacyjny VAT-R najpóźniej do 25-dnia drugiego miesiąca kwartału za który będzie po raz pierwszy składana deklaracja kwartalna VAT-7K tzn. za I kw do 25 lutego, II […]

Ulga na złe długi

Jeżeli kontrahent (nabywca) nie reguluje terminowo należności podatnik ma prawo skorzystać z „ulgi na złe długi” tzn. dokonać korekty podstawy opodatkowania VAT i kwoty podatku VAT należnego. Aby skorzystać z tej możliwości musi upłynąć 150 dni od terminu zapłaty określonej na fakturze lub umowie. Dodatkowo zgodnie z art. 89A ust. 2 ustawy o VAT muszą […]