Zmiany w Kodeksie Pracy 2023 rok

1. Zmiana w zawieraniu umów na okres próbny. Umowa o pracę na okres próbny będzie mogła zostać zawarta na okres:

– 1 miesiąca – jeżeli pracodawca planuje zatrudnić pracownika na okres mniejszy niż 6 miesięcy,

– 2 miesięcy – jeżeli pracodawca planuje zatrudnić pracownika na okres 6-12 miesięcy,

– 3 miesiące – jeżeli pracodawca planuje zatrudnić pracownika na okres co najmniej 12 miesięcy.

Zmiana wejdzie w ciągu 14 dni od opublikowaniu w Dzienniku Ustaw.


2. W przypadku wypowiedzenia umowy na czas określony będzie trzeba wskazywać przyczynę uzasadniającą to wypowiedzenie.

Zmiana wejdzie w ciągu 14 dni od opublikowaniu w Dzienniku Ustaw.


3. Nowa informacja o warunkach zatrudnienia. Dla dotychczas zatrudnionych osób będzie trzeba uzupełnić nowe warunki zatrudnienia, gdy pracodawca otrzyma w tej sprawie wniosek od pracownika. Dla nowych pracowników będzie trzeba opracować dokument zgodnie z nowo obowiązującymi przepisami, uwzględniający między innymi informację o:

  • świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych (np. dostępnych u pracodawcy pakietach medycznych, czy sportowych),
  • zasadach pracy w godzinach nadliczbowych oraz wysokości wynagrodzenia wypłacanego za taką pracę,
  • zasadach przechodzenia ze zmiany na zmianę (w sytuacji wykonywania przez pracowników pracy zmianowej),
  • zasadach przemieszczania się między miejscami wykonywania pracy (w sytuacji wykonywania pracy w wielu miejscach),
  • procedurach udzielania płatnego urlopu,
  • procedurach rozwiązania stosunku pracy,
  • sposobie ustalania długości okresów wypowiedzenia,
  • prawie do szkoleń.

Zmiana wejdzie w ciągu 14 dni od opublikowaniu w Dzienniku Ustaw.


4. Zwolnienie z pracy z powodu:

– dziania siły wyższej – 2 dni (płatny 50 %)

-opieki nad chorym członkiem rodziny 5 dni (urlop bezpłatny na wniosek pracownika)

41 tygodni będzie wynosił nowy wymiar urlopu rodzicielskiego.

9 tygodni będzie wynosił urlop dla ojca po urodzeniu dziecka (płatny 70%).


5. Możliwość rezygnacji z podwyższonych kosztów uzyskania przychodów- na wniosek pracownika.

Zmiana od 01.01.2023.


6. Zmiany w pracy zdalnej – pojęcie pracy zdalnej ma być zdefiniowane w Kodeksie Pracy jako praca poza siedzibą firmy, w miejscu uzgodnionym z pracodawcą. Co do zasady pracownikowi nie będzie można odmówić pracy zdalnej gdy dziecko ma do 4 lat, opiekuje się osobą z niepełnosprawnością, jest w ciąży. W uchwalonej noweli zapisano, że praca zdalna może być wykonywana także okazjonalnie, na wniosek pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej, w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni w roku kalendarzowym. Praca zdalna w tej formie znajdzie zastosowanie w okolicznościach incydentalnych, uzasadnionych wyłącznie potrzebą pracownika. Przykładem może być konieczność opieki nad potrzebującym doraźnego wsparcia członkiem rodziny.

Pracodawca będzie zobowiązany do zapewnienia pracownikowi zdalnemu materiałów i narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych do wykonywania pracy zdalnej. Pracodawca będzie też zobowiązany do pokrycia kosztów bezpośrednio związanych z wykonywaniem pracy zdalnej, jeśli taki obowiązek zostanie określony w porozumieniu lub regulaminie.


7. Od 01.01.2023 dieta krajowa za podróż służbową wyniesie 45 zł.


8. Nowy formularz PIT-2 – od nowego roku można go złożyć u 3 pracodawców. Nie jest to dokument obowiązkowy, oświadczenia mogą być składane również w innej formie. Złożenie formularza pozwala na obniżenie podatku na etapie wyliczenia wynagrodzenia.

Aktualny za rok 2023 formularz PIT-2 pozwala:

– upoważnić płatnika (np. pracodawcę lub zleceniodawcę) do stosowania miesięcznej kwoty zmniejszającej podatek,

– podzielić miesięczną kwotę zmniejszającą podatek między kilku płatników,

– zgłosić zamiar rozliczenia podatku wraz z małżonkiem bądź jako osoba samotnie wychowujące dziecko,

– wnioskować o stosowanie podwyższonych kosztów uzyskania przychodów (dotyczy pracowników dojeżdżających z innej miejscowości),

– wnioskować o stosowanie ulgi na powrót, ulgi 4+ bądź ulgi dla pracujących seniorów,

– zrezygnować z ulgi dla młodych,

– zrezygnować z pracowniczych bądź autorskich kosztów uzyskania przychodów,

– wnioskować o niepobieranie zaliczki na podatek (dotyczy osób, których spodziewany roczny dochód nie przekroczy 30 tys. zł.).

Złożone w poprzednich latach PIT-2, które upoważniły pracodawcę do stosowania 1/12 kwoty zmniejszającej podatek pozostają ważne również w 2023 roku.

Pracownik może złożyć nowy formularz jeżeli chce skorzystać z preferencji jakie daje prawo np.:

– chce i może korzystać już w trakcie roku z preferencji dla małżonków lub samotnych rodziców,

– przeprowadził się do innej miejscowości i będzie dojeżdżać do pracy, a w związku z tym uzyska prawo do podwyższonych kosztów uzyskania przychodów,

– chce korzystać z ulgi na powrót, ulgi 4+ bądź ulgi dla pracujących seniorów, a w 2022 r. nie składał wniosku o ich stosowanie.

Od 2023 roku formularz PIT- 2 mogą składać również osoby zatrudnione na umowach zlecenie.

Od 2023 roku PIT-2 można składać w dowolnym momencie, a pracodawca powinien uwzględnić oświadczenie najpóźniej od następnego miesiąca.