Zmiany od 01.10.2020 – JPK- VAT

Zmiany od 01.10.2020 – JPK- VAT

Od 1 października 2020 zachodzą ważne zmiany w przepisach dotyczących sporządzania nowych JPK_VAT. Zmiany dotyczą podatników zarejestrowanych do VAT i nakładają dodatkowe obowiązki informacyjne. Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i stosowanie się do naszych zaleceń aby uniknąć negatywnych konsekwencji. Bylibyśmy wdzięczni za zapoznanie się z całym mailem.

 1. Wystąpi obowiązek oznaczania niektórych dostaw towarów i świadczenia usług. W związku z tym prosimy o przeanalizowanie załącznika o nazwie GTU i w przypadku wystąpienia u Państwa sprzedaży wykazanej w tym załączniku stosowanie się do naszych zaleceń. Zgodnie z przepisami nie ma obowiązku umieszczania numeru GTU na fakturze, jednakże proszę mieć na uwadze, że do Państwa obowiązków należy właściwe wystawianie i klasyfikowanie faktur sprzedaży oraz przekazywanie informacji do Księgowości.

  W związku z powyższym zalecamy i prosimy o umieszczanie takiej informacji (nr GTU) na fakturze aby ułatwić nam pracę i prawidłowo udokumentować sprzedaż.

  Oznaczeń GTU dotyczą tylko transakcji udokumentowanych fakturami, a więc nie dotyczą:

  • zbiorczych informacji o sprzedaży ewidencjonowanej na kasie rejestrującej,

  • zbiorczych informacji o sprzedaży nieudokumentowanej fakturami oraz nieobjętej obowiązkiem prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej,

  • wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu usług, dostawy towarów dla których podatnikiem jest nabywca. |

  Poniżej w skrócie przestawiamy oznaczenia GTU (jednakże bardzo prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym wykazem – załącznik GTU):

  • GTU_01 – napoje alkoholowe

  • GTU_02 – towary wykazane w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT (np. benzyna, olej napędowy)

  • GTU_03 – np. oleje opałowe, oleje smarowe

  • GTU_04 – dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym

  • GTU_05 – dostawa odpadów określona w pozycjach 79-91 załącznika nr 15 do ustawy o VAT (np. wraki przeznaczone do złomowania inne niż statki i pozostałe konstrukcje pływające, opady szklane, odpady z tektury i papieru, odpady gumowe, odpady z tworzyw sztucznych, odpady baterii i akumulatorów, surowce wtórne): http://www.przepisy.gofin.pl/przepisy,3,32,32,670,257457,20200701,wykaz-towarow-iuslug-oktorych-mowa-wart105a-ust1.html

  • GTU_06 – dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich wymienione w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy o VAT (np. tonery, kasety z tuszem do drukarek, folia stretch, procesory, komputery, dyski twarde HDD, dyski SSD, telefony komórkowe, smartfony, konsole do gier, aparaty fotograficzne, kamery cyfrowe)

  • GTU_07 – dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701-8708 oraz CN 8708 10 : http://www.klasyfikacje.gofin.pl/cn2020/12,2,2,13478,pojazdy-nieszynowe-oraz-ich-czesci-i-akcesoria.html#D87

  • GTU_08 – dostawa metalów szlachetnych i nieszlachetnych wymienione w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy o VAT oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy o VAT : http://www.przepisy.gofin.pl/przepisy,3,32,32,670,257457,20200701,wykaz-towarow-iuslug-oktorych-mowa-wart105a-ust1.html

  • GTU_09 – dostawa leków oraz wyrobów medycznych  objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy Prawo Farmaceutyczne

  • GTU_10 – dostawa budynków, budowli i gruntów

  • GTU_11 – świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z 12.06.2015 o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

  • GTU_12 – świadczenie niektórych usług o charakterze niematerialnym tj. usługi doradcze, księgowe, prawne, zarządcze, szkoleniowe, marketingowe, firm centralnych (head offices), reklamowe, badania rynku i opinii publicznej oraz w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych

  • GTU_13 – świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej.

 2. Wystąpi obowiązek oznaczania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, który odwołuje do art. 23m ust. 1 pkt 5. W związku z tym prosimy o informowanie nas na bieżąca o wystąpieniu w/w transakcji (najlepiej mailowo lub robiąc adnotację odręczną na fakturze).

  Art.  23m.

1.  Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o:

1) cenie transferowej – oznacza to rezultat finansowy warunków ustalonych lub narzuconych w wyniku istniejących powiązań, w tym cenę, wynagrodzenie, wynik finansowy lub wskaźnik finansowy;

2) podmiocie – oznacza to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej oraz zagraniczny zakład;

3) podmiotach niepowiązanych – oznacza to podmioty inne niż podmioty powiązane;

4) podmiotach powiązanych – oznacza to:

a) podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot, lub

b) podmioty, na które wywiera znaczący wpływ:

ten sam inny podmiot lub

małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot, lub

c) spółkę niemającą osobowości prawnej i jej wspólników, lub

d) podatnika i jego zagraniczny zakład;

5) powiązaniach – oznacza to relacje, o których mowa w pkt 4, występujące pomiędzy podmiotami powiązanymi;

6) transakcji kontrolowanej – oznacza to identyfikowane na podstawie rzeczywistych zachowań stron działania o charakterze gospodarczym, w tym przypisywanie dochodów do zagranicznego zakładu, których warunki zostały ustalone lub narzucone w wyniku powiązań;

7) uprzednim porozumieniu cenowym – oznacza to uprzednie porozumienie cenowe w rozumieniu art. 81 pkt 1 ustawy z dnia 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (Dz. U. poz. 2200).

2.  Przez wywieranie znaczącego wpływu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 lit. a i b, rozumie się:

1) posiadanie bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25%:

a) udziałów w kapitale lub

b) praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub

c) udziałów lub praw do udziału w zyskach lub majątku lub ich ekspektatywy, w tym jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych, lub

2) faktyczną zdolność osoby fizycznej do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, lub

3) pozostawanie w związku małżeńskim albo występowanie pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia.

3.  Posiadanie pośrednio udziału lub prawa, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, oznacza sytuację, w której jeden podmiot posiada w drugim podmiocie udział lub prawo za pośrednictwem innego podmiotu lub większej liczby podmiotów, przy czym wielkość posiadanego pośrednio udziału lub prawa odpowiada:

1) wielkości udziału albo prawa łączącego dowolne dwa podmioty spośród wszystkich podmiotów uwzględnianych przy ustalaniu posiadania pośrednio udziału lub prawa – w przypadku gdy wszystkie wielkości udziałów lub praw łączących te podmioty są równe;

2) najniższej wielkości udziału lub prawa łączącego podmioty, pomiędzy którymi wielkość posiadanego pośrednio udziału lub prawa jest ustalana – w przypadku gdy wielkości udziałów lub praw łączących te podmioty są różne;

3) sumie wielkości posiadanych pośrednio udziałów lub praw – w przypadku gdy podmioty, pomiędzy którymi wielkość posiadanego pośrednio udziału lub prawa jest ustalana, łączy więcej niż jeden posiadany pośrednio udział lub prawo.

4.  Jeżeli pomiędzy podmiotami występują relacje, które nie są ustanawiane lub utrzymywane z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, w tym mające na celu manipulowanie strukturą właścicielską lub tworzenie cyrkularnych struktur właścicielskich, to podmioty, pomiędzy którymi występują takie relacje, uznaje się za podmioty powiązane.

 1. Wystąpi obowiązek dokumentowania transakcji objętych obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Obowiązek ten występuje przy fakturach o kwocie brutto powyżej 15000 zł, które dokumentują transakcje wykazane w załączniku nr 15 do ustawy o VAT (tylko dotyczy tych ścisłe określonych transakcji). Jeżeli Państwa transakcja nie znajduje się w załączniku nr 15 ustawy o VAT to proszę nie wpisywać „mechanizm podzielonej płatności” na fakturze, gdyż będzie to niezgodne z przepisami i zagrożone sankcjami karnymi.

  Link do załącznika nr 15 ustawy o VAT: http://www.przepisy.gofin.pl/przepisy,3,32,32,670,257457,20200701,wykaz-towarow-iuslug-oktorych-mowa-wart105a-ust1.html

  Sankcje karne:

  • za każdy błąd w przesłanej ewidencji może być nałożona kara pieniężna w wysokości 500 zł, jeżeli podatnik nie skoryguje ewidencji w wyznaczonym terminie.

  • za wykroczenie skarbowe zagrożone kara grzywny – art 54 par. 3 oraz 46 par. 3 kodeksu karno skarbowego

  • za przestępstwo skarbowe zagrożone kara grzywny do 720 stawek dziennych – art. 54 par. 2 oraz 56 par. 2 kodeksu karno skarbowego