Darowizna

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

W przypadku zatrudniania na dzień 1.01.2016 co najmniej 20 osób w przeliczeniu na cały etat występuje obowiązek dokonywania odpisów na ZFSŚ.
Można zrezygnować z jego tworzenia – w tym celu należy dokonać zmiany w regulaminie wynagrodzeń w formie aneksu. Jeżeli działa u pracodawcy organizacja związkowa to treść aneksu musi być z nią skonsultowana. W przypadku braku związków zawodowych – zmianę w regulaminie wprowadza się po uzgodnieniu z przedstawicielem pracowników. Zmiana regulaminu wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia postanowień regulaminu pracownikom. Sposób jego ogłoszenia powinien być ustalony w regulaminie pracy (najczęściej jest to wywieszenie postanowień regulaminu na tablicy ogłoszeń lub rozesłanie informacji mailem). Jeżeli pracodawca nie poda zmian regulaminu do wiadomości pracowników nie będzie on obowiązywał.

Z tworzenia ZFŚS mogą zrezygnować pracodawcy zatrudniający na dzień 1 stycznia 2016 roku poniżej 20 osób w przeliczeniu na pełny etat.
Aby zrezygnować z tworzenia ZFŚS należy zakomunikować o tym pracownikom w sposób przyjęty u danego pracodawcy.

Wysokość odpisu podstawowego na ZFŚS wynosi:

  • na jednego zatrudnionego w normalnych warun­kach – 37,5%,
  • na jednego zatrudnionego w szczególnych warunkach – 50%,
  • na jednego pracownika młodocianego w pierw­szym roku nauki – 5%,
  • na jednego pracownika młodocianego w drugim roku nauki – 6%,
  • na jednego pracownika młodocianego w trzecim roku nauki – 7%

– przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej, które wynosi 2917,14 zł.

Środki zgromadzone na wyodrębnionym rachunku ZFŚS powinny zostać przeznaczone na pomoc najbardziej potrzebującym pracownikom.