Zawieszenie działalności a kasa fiskalna/ulga

Zawieszenie działalności nie skutkuje zwrotem ulgi z tytułu zakupu kasy fiskalnej. W czasie zawieszenia nie ma obowiązku likwidacji kasy, jednak jeśli w trakcie zawieszenia przypada termin przeglądu technicznego kasy fiskalnej – musi on zostać bezwzględnie wykonany. Należy również przechowywać książkę kasy. W przeciwnym wypadku podatnik może ponieść skutki finansowe. Jeśli zawieszenie będzie trwało nieprzerwanie 24 miesiące czyli konsekwencją zawieszenia działalności będzie jej zaprzestanie, prawo do ulgi zostanie utracone.
Jak wynika z art. 111 ust. 6 ustawy o VAT jeżeli podatnik w przeciągu 3 lat od rozpoczęcia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej:

  1. zaprzestanie jej używania,
  2. nie dokona w obowiązującym terminie przeglądu technicznego [Przedsiębiorca w czasie zawieszenia działalności dokonuje obowiązkowego przeglądu technicznego kasy fiskalnej, nie rzadziej niż co 2 lata ( § 33 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kas)], lub
  3. naruszy zasady uzyskania tej ulgi

ma obowiązek zwrócić przyznaną mu ulgę z tytułu zakupu kasy rejestrującej

W korespondencji z ww. przepisem z ustawy o VAT na przypadki utraty prawa do ulgi wskazuje również art. 6 Rozporządzenia MF z 27.12.2010 ws. odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących.

Utrata ulgi następuje w przypadku:

  • zaprzestania działalności,
  • otwarcia likwidacji,
  • ogłoszenia upadłości,
  • sprzedania przedsiębiorstwa, a następca nie będzie korzystał z ewidencji na kasie fiskalnej,
  • naruszenia zasad jej przyznania.

Po wznowieniu działalności można nadal korzystać z tej samej kasy. Nie jest konieczna ponowna fiskalizacja.