Jak założyć agencję zatrudnienia?

Warunki, jakie powinien spełniać podmiot zamierzający prowadzić lub prowadzący agencję zatrudnienia:

 1. Agencja zatrudnienia powinna posiadać lokal przeznaczony na biuro zapewniający poufność prowadzonych rozmów.

 2. Posiadać wyposażenie w podstawowy sprzęt techniczny umożliwiający prowadzenie działalności agencji zatrudnienia.

 3. Dla obsługi osób korzystających z usług w zakresie:

  • doradztwa personalnego i poradnictwa zawodowego – zapewnić osoby z wykształceniem wyższym, których program studiów obejmował przygotowanie w zakresie doradztwa personalnego lub poradnictwa zawodowego albo osoby z wykształceniem wyższym, które posiadają co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku doradcy personalnego lub zawodowego w publicznych służbach zatrudnienia lub agencjach zatrudnienia,
  • pośrednictwa pracy oraz pracy tymczasowej – zapewnić osoby z wykształceniem co najmniej średnim.
 1. Podmiot nie może posiadać zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, o ile był obowiązany do ich opłacania.

 2. Podmiot nie może być karanym za przestępstwa lub wykroczenia, o których mowa w art. 121 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz powinien być podmiotem, w stosunku do którego nie została otwarta likwidacja lub nie ogłoszono jego upadłości.

 3. W dokumentach, ogłoszeniach i ofertach pracy agencja zatrudnienia jest obowiązana umieszczać numer wpisu do rejestru, a ogłaszane oferty pracy do wykonywania pracy tymczasowej oznacza się jako „oferty pracy tymczasowej”.

 4. Przetwarzanie danych osobowych przez agencję zatrudnienia powinno odbywać się zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

  Powinny być sporządzona następująca dokumentacja:

  • polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych
  • instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe
 1. Agencja zatrudnienia ma obowiązek przedstawiania marszałkowi województwa informacji o działalności w terminie do dnia 31 stycznia za rok poprzedni – zawierających w szczególności liczbę:

  • osób, które podjęły pracę za pośrednictwem agencji zatrudnienia według grup elementarnych zawodów zgodnie z obowiązującą klasyfikacją zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy, z podaniem państw zatrudnienia;
  • pracodawców oraz osób korzystających z usług doradztwa personalnego i poradnictwa zawodowego;
  • osób skierowanych przez agencje zatrudnienia do wykonywania pracy tymczasowej według grup elementarnych zawodów, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy, z podaniem państw zatrudnienia.
 1. Agencja zatrudnienia ma obowiązek informować marszałka województwa o każdej zmianie danych objętych wnioskiem (m.in. dane teleadresowe) w terminie 14 dni od dnia ich powstania, a także o zaprzestaniu działalności.

 2. Agencję zatrudnienia obowiązuje zakaz pobierania opłat od osób dla których poszukuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Dopuszczalne są jedynie opłaty z tytułu faktycznie poniesionych przez agencję zatrudnienia kosztów związanych z dojazdem i powrotem osoby kierowanej, pośrednictwem w uzyskaniu wizy, badaniami lekarskimi, tłumaczeniem dokumentów.

 3. Agencja nie może dyskryminować osób, dla których poszukuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej ze względu na: płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne ani ze względu na przynależność związkową.

 4. Agencja zatrudnienia, która kieruje obywateli polskich do pracy za granicą, powinna znać regulacje prawne obowiązujące w danym kraju. Dla przykładu w Wielkiej Brytanii istnieje obowiązek uzyskiwania licencji przez wszystkie agencje zatrudnienia, które zapewniają pracowników na terenie Wielkiej Brytanii, nawet te agencje, które nie mają siedziby na terenie tego państwa.

Nieprzestrzeganie warunków prowadzenia agencji zatrudnienia określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, może spowodować wykreślenie podmiotu z rejestru, a w niektórych przypadkach ukaranie podmiotu kara grzywny nie niższą niż 3 000 zł. Tej samej karze grzywny podlega również prowadzenie agencji zatrudnienia bez wymaganego wpis do rejestru.

Simply TAX – Biuro Rachunkowe Wrocław | Informacje