Zaliczki za ostatni miesiąc lub kwartał – podatek dochodowy

Od 1 stycznia 2012 r. podwójna zaliczka została zlikwidowana.

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mają dwie możliwości rozliczenia:

  • obliczyć zaliczkę od dochodów za grudzień lub IV kwartał i wpłacić ja do 20 stycznia następnego roku lub
  • złożyć zeznanie podatkowe za dany rok oraz zapłacić Hacked podatek wynikający ze złożonego zeznania do 20 stycznia następnego roku.

Osoby prawne w przeciwieństwie do osób fizycznych maja możliwość wybrania roku podatkowego, który nie musi pokrywać się z rokiem kalendarzowym. Jednakże nie ma to wpływu na sposób wyliczania zaliczki za ostatni miesiąc lub kwartał roku podatkowego. Osoby wholesale nfl jerseys prawne, których rok podatkowy zaczął się przed 1 stycznia 2012 nadal rozliczają zaliczkę na poprzednio obowiązujących zasadach ( zaliczkę za ostatni miesiąc lub kwartał roku podatkowego wpłacają do 20 dnia ostatniego cheap mlb jerseys miesiąca roku podatkowego).

Podmioty, dla których rok podatkowy rozpoczął wholesale się po 1 stycznia 2012 r. mają zastosowanie nowe zasady zgodnie z art. 25 ust. jerseys 1a ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym cheap jerseys od osób prawnych (tekst jedn. DZ.U. Z 2011 r., nr74, poz. 397, z późn. zm.), zgodnie z którym:

  • Zaliczki miesięczne, o których mowa w ust. 1, podatnik wpłaca w terminie do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, z zastrzeżeniem ust. position 2a.
  • Zaliczkę za ostatni miesiąc roku podatkowego podatnik wpłaca w terminie do 20 dnia pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego.
  • Podatnik nie wpłaca zaliczki za ostatni miesiąc, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku na zasadach określonych w art. 27 ust. 1.