Darowizna

Zaliczki rejestrowane na kasie fiskalnej jako przychód podatkowy

Od 1. stycznia 2015 r. przedsiębiorcy rejestrujący zaliczki na kasie fiskalnej mogą traktować je jako przychód na gruncie podatku dochodowego.

W ustawie o PIT w art. 14 dodany został ust. 1J, który przyzwala za datę powstania przychodu podatkowego uznawać dzień pobrania wpłaty. Warunkiem jest zawiadomienie naczelnika właściwego urzędu skarbowego o tym zamiarze:

  • w terminie do 20. stycznia roku podatkowego – jeżeli podatnik już dokonuje ewidencji obrotów na kasie fiskalnej,

  • w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik rozpoczął ewidencjonowanie obrotów na kasie – jeżeli podatnik dopiero rozpoczyna ewidencjonowanie.

Wyboru sposobu wystarczy dokonać tylko raz, czyli będzie on skutkował na lata następne, chyba że podatnik do 20. stycznia roku podatkowego zawiadomi naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji w tego uproszczenia.

Podatnik, który nie dokonał lub nie dokona zawiadomienia, rozlicza zaliczki na dotychczasowych zasadach.