Wyłączenie zwolnienia wynagrodzeń sfinansowanych z dotacji od 2017 roku

Od 1.01.2017 art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o PIT ulegnie zmianie. Dotacja w rozumieniu finansów publicznych, otrzymana z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego nadal korzysta ze zwolnienia od podatku, ale z zastrzeżeniem dodanego do art. 21 ust . 36, z którego wynika , że zwolnienie nie ma zastosowania do tej części dotacji otrzymanej na prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, która zostanie przeznaczona na wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej tę działalność. Oznacza to że wynagrodzenie osób fizycznych prowadzących niepubliczne szkoły i przedszkola finansowane z dotacji będą podlegać opodatkowaniu, w ramach przychodów z działalności gospodarczej. Brak zwolnienia dla dotacji w części przeznaczonej na wynagrodzenia dyrektorów niepublicznych szkół i przedszkoli nie oznacza, że wynagrodzenia te można w 2017 roku zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Wynagrodzenia, o których mowa nadal nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów.