Jak uzyskać wpis do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia?

Aby uzyskać wpis do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia należy złożyć następujące dokumenty:

– wniosek, którego wzór określa załącznik nr 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 lipca 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 899) w sprawie działalności agencji zatrudnienia,

– oświadczenie zgodnie z art. 18e ust 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r., poz. 674, z późn. zm.),

– w przypadku jednostek samorządu terytorialnego, szkół wyższych, stowarzyszeń, fundacji, organizacji społecznych i zawodowych i innych organizacji – dokumenty potwierdzające, że ich statutowym celem jest świadczenie usług w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego i poradnictwa zawodowego (zgodnie z art. 18 ust 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

Wydanie certyfikatu o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru podlega opłacie w wysokości 200 zł. Podmiot ubiegający się o wpis przedstawia do wglądu dowód dokonania opłaty lub składa jego kopię.

Opłatę za wydanie certyfikatu należy wnieść do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy

Dokumenty również należy złożyć lub przesłać na adres  Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy

Simply TAX – Biuro Rachunkowe Wrocław | Informacje