vat ustalenie

Ustalenie właściwego Urzędu Skarbowego – VAT

Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług właściwym Urzędem Skarbowym do rozliczeń z tytułu VAT jest Urząd Skarbowy właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności. Jednakże w przypadku gdy podatnik prowadzi działalność opodatkowaną na terenie objętym zakresem działania dwóch lub więcej Urzędów Skarbowych, właściwość miejscową ustala się:

  1. dla osób fizycznych ze względu na miejsce zamieszkania,

  2. dla jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej (np. spółka cywilna) – ze względu na adres siedziby.

 
Przypadek ten określa art. 3, ust. 2 ustawy o VAT.