Ulgi w PIT- Polski Ład

  1. Ulga dla klasy średniej – była opisana w poprzednim opracowaniu.

  2. Ulga dla zmieniających rezydencję podatkową- z ulgi tej mogą skorzysta osoby, które minimum 3 lata miały rezydencje podatkową poza Polską i decydują się na powrót do kraju. Z ulgi mogą skorzysta przez 4 lata pod warunkiem nie osiągania w skali roku przychodów powyżej 85 528 zł. Przy spełnieniu wszystkich warunków (np. posiadając dowody na zmianę rezydencji podatkowej, nie przekraczanie limitu przychodów, złożenie zawiadomienia do US o zmianie rezydencji) podatek dochodowy nie będzie pobierany. Dodatkowo taka osoba powinna posiadać potwierdzenie, że spełnia warunki do zastosowania ulgi, na niej będzie spoczywała odpowiedzialność karna w przypadku jej niesłusznego zastosowania. W przepadku chęci skorzystania z niej niezbędne jest złożenie stosownego oświadczenia.

  3. Zerowy PIT dla rodzin 4+ oraz emerytów – ulgi były omawiane w poprzednim opracowaniu. W przypadku chęci z nich skorzystania prosimy o złożenie stosownego oświadczenia.

  4. Zmiana w uldze na dziecko – w przypadku rodziców pozostających w separacji/rozwiedzionych jeżeli nie potrafią dojść do porozumienia kto będzie rozliczał ulgę, przysługuje ona każdemu z nich po 50 % pod warunkiem sprawowania opieki nad dzieckiem naprzemiennie albo zamieszkujących wspólnie z dzieckiem i wspólnie sprawujących opiekę. Jeżeli dziecko zamieszkuje tylko z jednym z rodziców to tylko tej osobie przysługuje ulga.

  5. Ulga dla osób samotnie wychowujących dziecko – od nowego roku w tym przypadku będzie można odliczyć od podatku tylko 1500 zł rocznie. Znika możliwość obliczania podatku w podwójnej wysokości od połowy uzyskiwanych dochodów.

  6. Wspólne rozliczanie małżonków – małżonkowie będą mogli wspólnie się rozliczyć już w roku, w którym zawarli związek małżeński jeżeli wspólność majątkowa będzie trwała od dnia zawarcia związku do końca roku podatkowego. Wspólne rozliczenie będzie dotyczyło tylko tych dochodów, które będzie osiągnięte po zawarciu małżeństwa. Zapewne będzie to problematyczne do ustalenia jeżeli zawarcie związku małżeńskiego nastąpi w trakcie miesiąca.