Ulga na złe długi

Jeżeli kontrahent (nabywca) nie reguluje terminowo należności podatnik ma prawo skorzystać z „ulgi na złe długi” tzn. dokonać korekty podstawy opodatkowania VAT i kwoty podatku VAT należnego. Aby skorzystać z tej możliwości musi upłynąć 150 dni od terminu zapłaty określonej na fakturze lub umowie. Dodatkowo zgodnie z art. 89A ust. 2 ustawy o VAT muszą zostać spełnione następujące warunki:

1. dostawa towaru lub świadczenie usług muszą być dokonane na rzecz podatnika VAT czynnego, który w nie jest w trakcie podstępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego lub w trakcie likwidacji,

2. na dzień przed złożeniem deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty wierzyciel i dłużnik są podatnikami VAT czynnymi; dłużnik nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego lub w trakcie likwidacji,

3. od daty wystawienia faktury nie upłynęły 2 lata, licząc od końa roku, w którym została wystawiona.

Korekty podatku  VAT należnego dokonuje się w rozliczeniu za okres, w którym upłynął termin 150 dni. Wraz z korygowaną deklaracją należy zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego wraz z podaniem kwoty oraz danych dłużnika składając formularz VAT-ZD.