Tarcza antykryzysowa

Tarcza Antykryzysowa przewiduje m.in.:

 1. Zwolnienie z opłacania składek ZUS przez 3 miesiące (za marzec, kwiecień i maj) dla mikrofirm ( czyli zatrudnienie wynosi do 9 osób i w ostatnich 2 latach obrachunkowych miała przychód nie większy niż 2 miliony euro).
 2. Zwolnienie z opłacania składek ZUS przez 3 miesiące (za marzec, kwiecień i maj) dla samozatrudnionych z przychodem nie przekraczającym 15 681 zł, który opłaca składki Zus tylko za siebie.
  Uwaga:
  by skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek ZUS, samozatrudniony nie może starać się o jednorazowe świadczenie postojowe. Natomiast mikrofirmy mogą ubiegać się jeszcze o dofinansowanie do wynagrodzeń za czas postoju.
 3. Świadczenie postojowe w wysokości 80 % minimalnego wynagrodzenia czyli 2080 zł, które ma być nieopodatkowane i nieoskładkowane. Świadczenie dotyczy zleceniobiorców oraz samozatrudnionych. Warunkiem otrzymania świadczenia jest to, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekraczała 3 krotności przeciętnego wynagrodzenia czyli 15 681oraz rozpoczęcie działalności lub zawarcie umowy musi nastąpić przed 1 lutego 2020. W przypadku osób samozatrudnionych przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi spaść o co najmniej 15 % w stosunku do miesiąca poprzedniego.
  Ze strony rządowej wynika, że to świadczenie przysługuje również samozatrudnionym, którzy zawiesili działalność po 31 stycznia 2020.
 4. Dofinansowanie zatrudnienia -przysługuje za okres przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu, w przypadku spadku obrotów:
  – nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu 2 kolejnych miesięcy w okresie po 01.01.2020 r., do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego w następstwie wystąpienia COVID 19, lub
  – nie mniej niż o 25 %, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca w okresie po 01.01.2020 r.,  w porównaniu do obrotów z  miesiąca poprzedniego.
  W związku ze spadkiem obrotów, pracownikowi objętym przestojem pracodawca wypłaca wynagrodzenie co najmniej minimalne. Ze środków FGŚP pracodawca otrzyma dofinansowanie do wynagrodzenia w wysokości 50 % minimalnego wynagrodzenia plus składki społeczne od przyznanych świadczeń, czyli 1533,09 zł, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Przedsiębiorca, który obniżył wymiar czasu pracy w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia koronawirusa, może obniżyć wymiar czasu pracy pracownika o 20 proc., nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.
  Przy tak obniżonym wymiarze czasu pracy Fundusz dofinansuje maksymalnie do wysokości 40 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń. tj. 2 452,27 zł.
  Oba świadczenia przysługiwać będą przez łączny okres 3 miesięcy przypadających od dnia złożenia wniosku o wypłatę świadczeń.
  Wnioski będzie można składać elektronicznie, do dyrektorów Wojewódzkich Urzędów Pracy.
 5. Umożliwienie podatnikom CIT i PIT odliczenia straty poniesionej w 2020 roku od dochodu uzyskanego w 2019 roku, pod warunkiem, że przychód będzie niższy o co najmniej 50 %. (a wić będzie trzeba sporządzać korekty rozliczeń rocznych za 2019 rok po zakończeniu 2020 roku).
 6. Przesunięcie terminu płatności podatku PIT-4 od wypłacanych wynagrodzeń w marcu i kwietniu do 1 czerwca 2020.
 7. Przesunięcie obowiązku utworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w średnich przedsiębiorstwach na 1 października 2020 r.
 8. Odroczenie do 13 lipca 2020 r. obowiązku zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy).
 9. Wydłużenie terminu na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na rachunek niezamieszczony w wykazie podatników VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT (z 3-dniowego do 14-dniowego).
 10. Możliwość odroczenia terminu wykonania badań urządzeń technicznych, z zachowaniem możliwości eksploatacji przez maksymalny okres kolejnych 6 miesięcy.
 11. Wydłużenie okresu sporządzania dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej do 31 grudnia 2020 r.