Tarcza antykryzysowa 2.0

  1. Zwolnienie ze składek ZUS za 03,04,05/2020, w wysokości 50 % dla firm zgłaszających do ubezpieczeń społecznych mniej niż 50 osób ( w tarczy antykryzysowej 1 było zwolnienie tylko dla mikroprzedsiębiorstw zgłaszających poniżej 10 osób – to zwolnienie nadal obowiązuje i zwolnienie obejmuje 100 % składek).Zwolnieniu podlegają tylko składki nieopłacone. Wyjątek stanowią składki za marzec, które mogły być opłacone przed wejściem w życie tarczy antykryzysowej 20 (dotyczy zwolnienie ze składek w 50 % dla firm zgłaszających do ubezpieczeń od 10 do 49 osób).  Wniosek o zwolnienie z ZUS należy złożyć najpóźniej do 30.06.2020 elektronicznie, za pośrednictwem poczty lub w placówce ZUS (w tym przypadku nie będą Państwo mieli żadnego potwierdzenia, że dokument został złożony).Uwaga (informacja ze strony ZUS):
    Ze zwolnienia z opłacania składek nie skorzystają płatnicy, którzy korzystają z Ulgi na start. Przepisy Tarczy Antykryzysowej wskazują, że ze zwolnienia mogą skorzystać osoby prowadzące pozarolniczą działalność, które opłacają składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w art. 8 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Osoby zwolnione przez 6 miesięcy z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne (czyli korzystające z tzw. ulgi na start) zgodnie z art. 8 ust. 6 pkt 1 nie są uznawane za osoby prowadzące pozarolniczą działalność w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.Ze zwolnienia z opłacania składek mogą skorzystać płatnicy, którzy korzystają z ulg w ramach Małego ZUS plus (MDG +).
    W tarczy antykryzysowej 20 pojawił się przepis, że ze zwolnienia z ZUS mogą skorzystać również firmy, które zostały założone od 01.02.2020 do 31.03.2020 (pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków).
  2. Świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (zlecenie, o dzieło) – zostało wydłużone i można je otrzymać 3 razy. Jednakże kolejne świadczenie można otrzymać po raz kolejny, nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty wcześniej przyznanego świadczenia postojowego. Dodatkowym warunkiem będzie złożenie oświadczenia, że sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie uległa poprawie. Zmianie uległ warunek dotyczący terminu zawarcia umowy i obecnie umowa musi być zawarta przed 1 kwietnia 2020 (wcześniej było przed 1 lutym 2020). Nowe wnioski będą dostępne na stronach ZUS dopiero w maju.
  3. Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą – ze świadczenia postojowego mogą korzystać przedsiębiorcy jak również osoby korzystające z Ulgi na Start czy Małego ZUS-u Plus. Postojowe dla przedsiębiorców również zostało wydłużone i można je otrzymać 3 razy. Jednakże kolejne świadczenie można otrzymać po raz kolejny, nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty wcześniej przyznanego świadczenia postojowego. Dodatkowym warunkiem będzie złożenie oświadczenia, że sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie uległa poprawie. Warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku był niższy o co najmniej 15 % w stosunku do poprzedniego miesiąca.
  4. Pożyczka do 5 000 zł – na pokrycie bieżących kosztów prowadzonej działalności (podatków, kosztów najmu lokalu itp). W pierwszej tarczy antykryzysowej występował warunek utrzymania zatrudnienia na tym samym poziomie co w dniu 29.02.2020, obecnie warunek ten został zniesiony i zastąpiony utrzymaniem firmy przez 3 miesiące od dnia udzielenia pożyczki. Jeżeli ten warunek zostanie spełniony można wnioskować o jej umorzenie. Po zmianie z pożyczki tej mogą skorzystać również podmioty, które nie zatrudnią żadnych pracowników.