Samochody, których konstrukcja wyklucza użycie ich do celów nie związanych z działalnością gospodarczą i pozwala na odliczenie 100 % VAT po 1 kwietnia 2014

  1. Pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, które posiadać będą jeden rząd siedzeń, który oddzielony będzie od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków. Potwierdzeniem spełnienia warunków do prawa do pełnego odliczenia VAT  dokumentować będzie dodatkowe badanie techniczne.
  2. Pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, które posiadać będą kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu. Potwierdzeniem spełnienia warunków do prawa do pełnego odliczenia VAT dokumentować będzie dodatkowe badanie techniczne.
  3. Pojazdy specjalne, które spełniać będą również warunki zawarte w odrębnych przepisach, określone dla następujących przeznaczeń: agregat elektryczny/spawalniczy, do prac wiertniczych, koparka, koparko-spycharka, ładowarka, podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych, żuraw samochodowy jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynikać będzie, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym. Potwierdzeniem spełnienia warunków dokumentować będzie dokument wydany zgodnie z przepisami o ruchu drogowym .

Przeprowadzone badanie techniczne będzie musiało zostać potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez okręgową stację kontroli pojazdów, oraz dowodem rejestracyjnym pojazdu, który będzie zawierał odpowiednią adnotację o spełnieniu określonych wymagań.
Dodatkowe badanie techniczne,  powinno zostać przeprowadzone w terminie najbliższego obowiązkowego okresowego badania technicznego, nie później  niż do końca lipca 2014. Jeżeli przed terminem najbliższego obowiązkowego okresowego badania technicznego lub przed końcem lipca 2014 pojazd będzie sprzedawany, dodatkowe badanie techniczne będzie musiało zostać zrobione przed dniem  sprzedaży pojazdu. Zaświadczenia wydane przed 1 kwietnia 2014 zachowają swoją ważność.