vat ustalenie

Rozliczenie roczne PIT-28 – zmiana terminu

Poczynając od rozliczenia za 2019 rok, termin złożenia rozliczenia rocznego PIT-28 upływa z końcem lutego 2020.
Podstawa prawna: art. 21 pkt 2.2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:
„Podatnicy są obowiązani złożyć w urzędzie skarbowym:
zeznanie według ustalonego wzoru o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – w terminie od dnia 15 lutego do końca lutego roku następującego po roku podatkowym; zeznanie złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone w dniu 15 lutego roku następującego po roku podatkowym.”