Przejście pracownika na emeryturę

Pracodawca powinien udzielić pracownikowi pomocy przy kompletowaniu dokumentacji niezbędnej do przyznania świadczenia emerytalnego. Wniosek może złożyć sam wnioskodawca lub zatrudniający go pracodawca (dotyczy osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r., które wnioskują o uzyskanie emerytury ustalanej na tzw. nowych zasadach).
Jeśli stosunek pracy nie został jeszcze rozwiązany, pracodawca wystawia zaświadczenie zawierające informacje dotyczące m.in. okresu zatrudnienia, pobierania świadczeń chorobowych, wykorzystanego urlopu bezpłatnego.
Gdy pracownik nabył już prawo do emerytury, umowa o pracę może zostać rozwiązana na mocy porozumienia stron, lub przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia.
Pracownikowi który

  • nabył prawo do emerytury,
  • nastąpiło zakończenie stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę,
  • oraz jeśli pracownik nie pobrał wcześniej odprawy,

przysługuje odprawa emerytalna w wysokości miesięcznego wynagrodzenia (art. 92^1 Kodeksu Pracy).