Projekt ustawy – zmiana sposobu zaliczania w koszty wydatków dotyczących samochodów osobowych

Projekt Ustawy przewiduje, że będzie można zaliczać  75 % wydatków związanych z używaniem samochodu osobowego, gdy wykorzystuje się go również do celów prywatnych.
Opłaty wynikające z umowy leasingu, najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze dotyczące samochodów osobowych, nie będą stanowić kosztów podatkowych w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150.000 zł pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem tej umowy.
Z projektu przepisów przejściowych wynika, że do w/w umów zawartych przed dniem 1 stycznia 2019 r. będą miały zastosowanie przepisy ustawy o PIT i ustawy o CIT, w brzmieniu dotychczasowym. Jeżeli umowy te zostaną zmienione lub odnowione po dniu 31 grudnia 2018 r. należy stosować przepisy w nowym brzmieniu.