Darowizna

Pracownicze Plany Kapitałowe.

Każdy pracodawca ma obowiązek podpisania umowy o zarządzanie PPK.

Zwolnieni z tego obowiązku są mikroprzedsiębiorcy, u których wszyscy pracownicy złożyli deklarację o rezygnacji z przystąpienia do PPK.

Status mikroprzedsiębiorcy należy zweryfikować na początku każdego roku. 

 

Mikroprzedsiębiorca *- przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

1.zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników

oraz

2.osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro (konieczne jest spełnienie co najmniej jednej z tych przesłanek finansowych).

Średnioroczne zatrudnienie** określa się w przeliczeniu na pełne etaty, uwzględniając wyłącznie pracowników (a nie osoby zatrudnione w rozumieniu ustawy o PPK) – z wyłączeniem pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.

Pracodawca może mieć w danym momencie więcej niż 10 pracowników i nie traci statusu mikroprzedsiębiorcy, jeżeli jego średnioroczne zatrudnienie w co najmniej w jednym z ostatnich dwóch lat było nie większe niż 10 pracowników i w roku, który bierze pod uwagę, spełniał także przesłankę dotyczącą sytuacji finansowej.

 

Podstawy prawne:

* art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo przedsiębiorców

** art. 109 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej