Polski Ład – PIT

 1. Drugi próg podatkowy – od 2022 przy zasadach ogólnych drugi próg podatkowy, czyli konieczność naliczania 32 % podatku PIT będzie obowiązywał przy dochodach powyżej 120 000 zł (obecnie jest to kwota 85 528 zł).
 2. Kwota wolna od podatku – od 2022 kwota wolna od podatku wyniesie 30 000 zł (dotyczy zasad ogólnych czyli przy tak zwanej skali podatkowej). Osoby z dochodem miesięcznym 2500 zł nie zapłacą podatku.
 3. Brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej – składka zdrowotna będzie wyliczana jako:

  – 9 % podstawy. Przy umowie o prace podstawą będzie wartość brutto minus składki społeczne z części pracownika. Przy działalności i rozliczaniu się na zasadach ogólnych będzie to kwota dochodu (przychód minus koszty). W przypadku wystąpienia straty w działalności i tak trzeba będzie zapłacić składkę zdrowotną w minimalnej wysokości, która wyniesie 9 % minimalnego wynagrodzenia krajowego czyli 270,90 zł. W chwili obecnej pobierana też jest składka zdrowotna w wysokości 9 % liczone od podstawy, jednakże mieliśmy prawo 7,75 % z niej odliczyć od podatku czyli obciążenie nasze wynosiło tak naprawdę 1,25 %.

  – 4,9 % podstawy przy podatku liniowym. Podstawa tak samo jak przy zasadach ogólnych będzie wyliczana jako różnica między przychodem a kosztami. Podobnie jak przy zasadach ogólnych nie będzie można dokonywać odliczenia zapłaconej składki zdrowotnej od podatku i w razie wystąpienia straty będzie trzeba zapłacić minimalna składkę zdrowotną.

  – dla osób rozliczających się ryczałtem składka zdrowotna była przedstawiona w jednym z wcześniejszych opracowań.

  – dodatkowo składka zdrowotna od 2022 roku będzie również naliczania od wynagrodzenia z tytułu powołania i bycia członkiem zarządu w wysokości 9 %.

  Tak samo jak przy ryczałcie 30 dni od upływu terminu na złożenie rozliczenia rocznego (czyli do 31.05 danego roku), będę mieli przedsiębiorcy aby rozliczyć się z ZUS i dopłacić zaległe składki lub wystąpić o ich zwrot. Ważne jest to, że w chwili obecnej przepisy nakazują złożenie elektronicznie przez ZUS PUE odrębnego wniosku o zwrot nadpłaconych składek, w przeciwnym razie składki nie zostaną zwrócone. Termin na złożenie wniosku o zwrot nadpłaconych składek będzie upływał z końcem lipca danego roku.

  Korekty rozliczenia składek będzie można składać tylko do końca lipca danego roku – nie wiadomą jest co będzie się działo jak okaże się w późniejszym czasie, że składki były nieprawidłowo obliczone.
  W przypadku nie złożenia rozliczenia do ZUS – ZUS ustali minimalny wymiar składek i rozpocznie kontrolę w celu ustalenia jej prawidłowej wysokości.

 4. Zmiana terminu zapłaty składek ZUS – od 2022 rok – osoby fizyczne będą opłacały składki ZUS do 20 dnia następnego miesiąca. Termin zapłaty składek ZUS dla osób prawnych pozostaje bez zmian czyli do 15 dnia następnego miesiąca.
 5. Ulga dla klasy średniej – ulga ta przysługuje tylko pracownikom na umowie o pracę oraz przedsiębiorcą rozliczających się na zasadach ogólnych (skala podatkowa). Ulga ta przysługuje od przychodów pomniejszonych o koszty (bez składek społecznych) gdy znajdują się w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł czyli dla osób zarabiających miesięcznie od 5 701 zł do 11 141 zł. Poniżej przedstawiamy wzory jak wyliczyć ulgę:
  – przychód minus koszty pomiędzy 68 412 zł a 102 588 zł :
  (przychód x6,68% – 4566 zł )/0,17
  – przychód minus koszty pomiędzy 102588,01 zł a 133 692 zł :
  (przychód x (-7,35%) +9829 zł)/0,17,

  wyliczoną kwotę ulgi odejmujemy od podstawy opodatkowani i dopiero liczymy podatek.

 6. Zmiana wysokości ryczałtów dla samochodów firmowych przekazywanych pracownikom:
  – 250 zł miesięcznie dla samochodów:
  – o mocy silnika do 60kW
  – stanowiących pojazd elektryczny lub pojazd napędzany wodorem.
  – 400 zł miesięcznie – dla pozostałych pojazdów.
 7. Rodzina 4 + oraz emeryci z zerowym PIT: w przypadku osiągania przychodów z tytułu umowy o pracę, zlecenie lub działalności gospodarczej w wysokości nie przekraczającej 85 528 zł mając na utrzymaniu przynajmniej 4 dzieci – nie wystąpi obowiązek zapłaty podatku dochodowego. Podatku nie zapłacą również emeryci do kwoty przychodu 85 528 zł, którzy osiągnęli wiek emerytalny i zrezygnują z poboru emerytury a wciąż będą pracowali lub prowadzili działalność i opłacali składki społeczne.
 8. 12 000 zł na drugie i kolejne dziecko – świadczenie przysługuje dla dzieci pomiędzy 12 a 36 miesiącem życia bez względu na uzyskiwane dochodu rodziców. O świadczynie można wnioskować w dwóch wariantach:
  – przez 2 lata po 500 zł lub
  – przez rok po 1000 zł.
  Aby uzyskać maksymalne świadczenie należy złożyć wniosek o jego wypłatę pomiędzy 9 a 13 miesiącem życia dziecka, w przeciwnym razie świadczenie będzie pomniejszane.