Podatek "detaliczny"

Z dniem 1. września 2016 r. w życie wchodzi ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej. „Nowy” podatek naliczany będzie od nadwyżki przychodu ze sprzedaży detalicznej powyżej 17 mln zł miesięcznie, przy czym do kwoty tej wlicza się: należność ze sprzedaży, zaliczki, zadatki i przedpłaty, bez podatku VAT.
Podatek „detaliczny” ma charakter progresywny, tzn.:

  • od nadwyżki przychodu między 17 mln zł a 170 mln zł miesięcznie wyniesie 0,8%,
  • od nadwyżki przychodu powyżej 170 mln zł miesięcznie wyniesie 1,4%.

Spod podatku wyłączona została sprzedaż detaliczna m.in. energii elektrycznej, gazu ziemnego, ciepła i wody dostarczanych do konsumentów, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, leków oraz wyrobów medycznych refundowanych lub finansowanych w całości lub w części ze środków publicznych. Podatek nie obejmuje również sprzedaży detalicznej dokonywanej przez Internet.
Deklaracja podatku będzie składana do 25. dnia za miesiąc poprzedni. Sprzedawcy detaliczni, których miesięczny przychód ze sprzedaży detalicznej nie przekracza kwoty 17 mln zł, nie składają deklaracji podatkowej o wysokości podatku.