Oświadczenie o braku obowiązku sporządzania sprawozdania – do końca czerwca 2016

Wprowadzona w styczniu nowelizacja Kodeksu spółek handlowych wprowadziła obowiązek informowania KRS o braku obowiązku sporządzenia i złożenia sprawozdania finansowego za zakończony rok obrotowy.  Dotyczy to spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły równowartości 1.200.000 euro i  nie stosują zasad rachunkowości określonych ustawą o rachunkowości.
Informację należy złożyć na formularzu urzędowym lub w formie oświadczenia, w terminie 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego.
Wniosek informujący tylko o braku obowiązku jest wolny od opłat.