Opłaty bankowe i odsetki od sald dodatnich w KPiR

Prowizje bankowe zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy prowadzący Podatkowa Księgę przychodów i Rozchodów według metody uproszczonej, powinni potrącać tylko w tym roku, w którym dany wydatek ponieśli. Dokumentem potwierdzającym fakt poniesienia kosztu z tytułu opłat bankowych jest wyciąg bankowy. Ujęcie takiego kosztu w KPiR powinno nastąpić w dacie wystawienia wyciągu bankowego.

Natomiast w przypadku odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym, przychód powstaje w momencie ich faktycznego otrzymania, czyli w dacie wpływu na rachunek bankowy.