zus - ograniczenia

Ograniczenia w korzystaniu z preferencyjnego ZUS

Z preferencyjnego opłacania składek ZUS nie mogą korzystać osoby które:

  1. prowadziły pozarolniczą działalność w okresie 5 lat kalendarzowych przed rozpoczęciem nowej działalności gospodarczej.
  2. wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na którego rzecz wykonywali w bieżącym lub poprzednim roku podatkowym, w ramach stosunku pracy, czynności z zakresu wykonywanej działalności). Jednakże przedsiębiorcy, którzy przed rozpoczęciem działalności gospodarczej wykonywali prace na rzecz byłego pracodawcy na podstawie umów cywilno – prawnych (umowa zlecenia) – mogą korzystać z preferencyjnych składek ZUS.
  3. prowadzą działalność gospodarczą jako wspólnicy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, jawnej, komandytowej i partnerskiej, a także twórcy i artyści.

Podstawę prawną ww. świadczeń stanowi Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 z późn. zm.)