Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych

W dniach 6-7 listopada 2012 Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe NBP o 0.25 punktu procentowego,w związku z tym stopa kredytu lombardowego, która ma wpływ przy ustalaniu wysokości odsetek od zaległości podatkowych, od 8 listopada 2012 wynosi 6% w skali rocznej. Oznacza to, że stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 14 % w skali roku, a obniżona stawka – 10.50%
Odsetki od zaległości podatkowych wynoszą 200% stopy lombardowej plus 2% (stopa procentowa od zaległości podatkowych nie może być niższa niż 8%). Natomiast obniżona stawka wynosi 75% ww. stawki.