Obowiązek przejścia na rozliczenie miesięczne w VAT w 2017 roku

W związku ze zmianami w zakresie podatku VAT podatnicy, którzy zostali zarejestrowani do VAT-u po 30.09.2016 i zgłosili chęć rozliczania się kwartalnie, to od 01.01.2017 obowiązkowo są zobowiązani do rozliczania podatku VAT w okresach miesięcznych.  A więc od 1.01.2017 deklaracje VAT-7 muszą być rozliczane w okresach miesięcznych i tak samo podatek VAT musi być opłacany w okresach miesięcznych.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 99 ust. 3a pkt 1, kwartalnego rozliczenia nie stosuje się do podatników zarejestrowanych przez naczelnika urzędu skarbowego jako podatnicy VAT czynni przez okres 12 miesięcy począwszy od miesiąca, w którym dokonana została rejestracja.

W przepisach przejściowych ustawy z dnia 1.12.2016,  art. 15 tej ustawy wskazano: „Przepis art. 99 ust. 3a pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do podatników, którzy zostali zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni po dniu 30 września 2016 r. za okresy miesięczne przypadające po dniu 31 grudnia 2016 r.”.