Darowizna

Obowiązek podatkowy przy usługach zwolnionych

W przypadku świadczenia usług zwolnionych  art. 43 ust 1 pkt 37-41 m. in. :

  • usługi ubezpieczeniowe, usługi reasekuracyjne i usługi pośrednictwa w świadczeniu usług ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, a także usługi świadczone przez ubezpieczającego w zakresie zawieranych przez niego umów ubezpieczenia na cudzy rachunek, z wyłączeniem zbywania praw nabytych w związku z wykonywaniem umów ubezpieczenia i umów reasekuracji,
  • usługi udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych, a także zarządzanie kredytami lub pożyczkami pieniężnymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę,
  • usługi w zakresie udzielania poręczeń, gwarancji i wszelkich innych zabezpieczeń transakcji finansowych i ubezpieczeniowych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług, a także zarządzanie gwarancjami kredytowymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę,

obowiązek podatkowy powstaje  z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty niezależnie od momentu kiedy to nastąpi (przed wykonaniem usługi czy też po jej wykonaniu).
Moment rozpoznania obowiązku podatkowego ma znaczenie w sytuacji gdy przedsiębiorca dokonuje również sprzedaży opodatkowanej i występuje konieczność  ustalenia proporcji umożliwiającej proporcjonalne odliczenie VAT.