Darowizna

Minimalna stawka wynagrodzenia w umowach zlecenia od 1. stycznia 2017

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy wprowadzającej minimalne wynagrodzenie godzinowe dla osób pracujących na umowach zlecenie oraz o świadczenie usług, w tym samozatrudnionych. Dla osób tych od 1. stycznia 2017 r. obowiązywać będzie minimalna stawka godzinowa 12 zł brutto, która będzie waloryzowana o wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r.
W projekcie ustawy likwidowane jest również różnicowanie płacy minimalnej pracownika etatowego ze względu na staż pracy – obecnie w pierwszym roku pracy pracownik musi otrzymywać co najmniej 80% minimalnego wynagrodzenia. Od 1. stycznia 2017 pracownik etatowy niezależnie od stażu pracy zawsze otrzyma co najmniej 100% minimalnego wynagrodzenia.