Limit w transakcjach gotówkowych dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy którzy przyjmują lub dokonują płatności, których wartość przekracza równowartość 15 000,00 euro, muszą dokonywać ich za pośrednictwem rachunku bankowego. Kwotę wyrażoną w euro przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez NBP ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym zrealizowano transakcję.